Lederkonferansen til Norges Bondelag viser til at det av 1,9 mill sau og lam og 225 000 storfe høstes fôrressurser i utmark tilsvarende to millioner dekar fulldyrka grasareal med en fôrverdi på en milliard kroner. Fôr-potensialet i utmark er likevel det dobbelte av dette og produksjonsressursen er viktig for å nå målet om økt norsk matproduksjon. Beitebruk bidrar både til økologisk og økonomisk bærekraftig produksjon av mat. I tillegg er beitebruk viktig for pleie av kulturlandskapet og ivaretakelse av det biologiske mangfoldet.

Store rovdyrtap påfører beitedyr store lidelser. Dette er ikke forenelig med kravet om et etisk dyrehold og svekker mulighetene for utnyttelsen av de samlede utmarksressursene.

De store rovdyrene påfører innbyggerne i rovdyrområder redusert livskvalitet og trygghet.

Lederkonferansen til Norges Bondelag krever at rovdyrforliket følges opp slik at utnyttelsen av beiteressursene sikres. Rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr må felles umiddelbart. Erstatningsordningen og bestandsregistreringen må forbedres og beitebrukere i ulike fylker må likebehandles.

Lederkonferansen til Norges Bondelag er spesielt bekymret for den kraftige veksten i jervebestanden med stor innvandring av jerv fra Sverige. Regelverket for jervejakt må revideres slik at jakta blir mer effektiv og innsatsen for ekstraordinære uttak og skadefelling ved SNO må økes slik at jervebestanden kommer ned på Stortingets bestandsmål.

Les mer om rovvilt.