Regjeringa må stå opp for norske interesser og arbeidsplassar

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Resolusjon frå Leiarkonferansen 2015.

Gode handelspolitiske rammevilkår er avgjerande føresetnader for å nå det politiske målet om auka matproduksjon på norske ressursar. Det pågår no fleire politiske prosessar som vil påverke norske bønders moglegheiter til å auke matproduksjonen og skape grunnlag for vekst i jordbruk og næringsmiddelindustri. Allereie i dag bidreg denne grøne og framtidsretta næringa med 90 000 arbeidsplassar og ein omsetnad på over 140 milliardar kroner.

I desse dagar møtes EU og Noreg til nye forhandlingar om handel med landbruksvarer gjennom EØS-avtalas artikkel 19. Den norske marknaden er allereie hardt pressa. Sjølv små importaukingar kan få store utslag for norsk pris og produksjon. Ei auka importkvote på 1000 tonn ost vil til dømes gi tap av over 100 arbeidsplassar, 130 millionar kroner i tapt verdiskaping for bonde og industri, 1300 færre mjølkekyr og 20 000 dekar ut av drift. Importen frå EU er rundt tre gonger så stor som i 2000, medan norsk eksport til EU er minimal. Allereie i dag er handelen 6-1 i EUs favør, og følgjer ikkje intensjonen i avtala om at liberaliseringa skal vere gjensidig fordelaktig. Auka liberalisering frå norsk side er heller ikkje foreinleg med artikkel 19s føresetnader om at endringane skal skje innan rammene for partane sin landbrukspolitikk. Auka kvotar og redusert toll for EUs marknad inn til Noreg vil undergrave norsk landbruksproduksjon og må avvisast. Vi forventar at regjeringa står opp for norske interesser og arbeidsplassar. Det inneber at Noreg ikkje må gi auka innrømmingar til EU i EØS-artikkel 19-forhandlingane.

Gjennom Stortingsmelding 29 (2014-2015) om Globalisering og handel slår regjeringa fast at dei ynskjer å ”vektlegge norsk landbruks beskyttelsesbehov” og ”beholde et handlingsrom for å kompensere for ulemper ved norsk produksjon”. Det blir i meldinga også peika på landbrukets behov for ”forutsigbare rammevilkår”, og at det er ”lite sannsynlig at norsk landbruk vil kunne konkurrere på pris med produsenter hvor lønnskostnader og naturgitte forhold ligger bedre til rette for kostnadseffektiv produksjon”. Dette heng dårleg saman med regjeringas ynskje i same melding om å ”arbeide for en friere handel med landbruksvarer” og utfasing av all eksportstøtte innan utgangen av 2019.

Norsk landbruk er heilt avhengig av eit sterkt tollvern og støtte for å kunne oppretthalde og auke matproduksjonen over heile landet. Regjeringa må jobbe for å styrke næringas  konkurransekraft og ikkje gje frå seg verkemiddel som kan styrke norsk produksjon og arbeidsplassar.

Ei svekking av Jarlsbergeksporten vil kunne få store konsekvensar for norsk mjølkeproduksjon. Volumet utgjer ca 8 prosent av den norske produksjonen. Grunna den store betydninga dette har for norsk landbruk og næringsmiddelindustri, ber vi regjeringa gjennomføre ei særskild utgreiing av konsekvensane for eit slikt borfall av volum. 

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere