Regjeringa innser ikkje alvoret

Av Merete Støfring,
  • Tips en venn om denne siden

- Dette er rett og slett for dårleg, seier fylkesleiar Per Hilleren i Sogn og Fjordane Bondelag.

Eg hadde forventa at vi vart tilbydd ei kronemessig lik utvikling med andre som eit utgangspunkt for forhandlingar.  Vi er langt frå det i tilbodet, og dette er svært skuffande, seier Hilleren.

-Med dette tilbodet synleggjer regjeringa at dei ikkje er viljug til å prioritere norsk matproduksjon i tilstrekkeleg grad.   - Dei fagre orda i landbruksmeldinga vert berre fagre ord med dette tilbodet!  Konsekvensen vert ei vidareføring av dagens utvikling med auka import, færre arbeidsplassar og eit landskap som vil halde fram med å gro att. 

- Eg er også skuffa over distriktssatsinga i regjeringa sitt tilbod.  Det er positivt at dei innfører eit tilskot til grøfting, men slik dette ligg føre vil det ha liten eller ingen verknad for vår region, held Hilleren fram.  Regjeringa seier at dei vil styrke produksjonen av storfekjøt, men måten dette vert gjort på vil ikkje styrke storfekjøtproduksjonen i våre område, då dei i sterk grad prioriterer dei større ammekuprodusentane.   - Eg trur heller ikkje verkemidlane er gode nok til å auke den samla storfekjøtproduksjonen i Norge, seier ein svært skuffa Hilleren. 

Eg er i sterk tvil om dette i heile teke er noko grunnlag å forhandle vidare på, og vil drøfte tilbodet med lokallagsleiarane i kveld, før eg gjev mitt råd til leiinga sentralt, seier fylkesleiar Per Hilleren.

Staten sitt tilbod

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere