Regjeringa innser ikkje alvoret

Av Merete Støfring,
  • Tips en venn om denne siden

- Dette er rett og slett for dårleg, seier fylkesleiar Per Hilleren i Sogn og Fjordane Bondelag.

Eg hadde forventa at vi vart tilbydd ei kronemessig lik utvikling med andre som eit utgangspunkt for forhandlingar.  Vi er langt frå det i tilbodet, og dette er svært skuffande, seier Hilleren.

-Med dette tilbodet synleggjer regjeringa at dei ikkje er viljug til å prioritere norsk matproduksjon i tilstrekkeleg grad.   - Dei fagre orda i landbruksmeldinga vert berre fagre ord med dette tilbodet!  Konsekvensen vert ei vidareføring av dagens utvikling med auka import, færre arbeidsplassar og eit landskap som vil halde fram med å gro att. 

- Eg er også skuffa over distriktssatsinga i regjeringa sitt tilbod.  Det er positivt at dei innfører eit tilskot til grøfting, men slik dette ligg føre vil det ha liten eller ingen verknad for vår region, held Hilleren fram.  Regjeringa seier at dei vil styrke produksjonen av storfekjøt, men måten dette vert gjort på vil ikkje styrke storfekjøtproduksjonen i våre område, då dei i sterk grad prioriterer dei større ammekuprodusentane.   - Eg trur heller ikkje verkemidlane er gode nok til å auke den samla storfekjøtproduksjonen i Norge, seier ein svært skuffa Hilleren. 

Eg er i sterk tvil om dette i heile teke er noko grunnlag å forhandle vidare på, og vil drøfte tilbodet med lokallagsleiarane i kveld, før eg gjev mitt råd til leiinga sentralt, seier fylkesleiar Per Hilleren.

Staten sitt tilbod

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere