- Denne rapporten er et veldig viktig arbeidsredskap både for den enkelte bonde, næringsorganisasjonene og rådgiver- og veiledningstjenesten i landbruket, sier Inger Johanne Sikkeland, seniorrådgiver hos Norges Bondelag.

Rapporten «Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket» er en oppsummerende rapport fra det femårige forskningsprosjektet «Ulykker i landbruket». Som leder av prosjektets referansegruppe, har Sikkeland fulgt forskernes arbeid tett.

- Snakk om HMS

Inger Johanne Sikkeland- Ett av de 20  tiltakene forskerne foreslår for å redusere ulykkesrisikoen, er å snakke og skrive så ofte og jevnlig som mulig om helse, miljø og sikkerhet (HMS) fordi HMS er ferskvare og oppmerksomhet om ulykker i seg selv er forebyggende., sier Inger Johanne Sikkeland.

 Hun mener rapporten kan være et veldig godt utgangspunkt for slik prat og skriving ettersom den beskriver ulykker og arbeidsevne i landbruket fra mange vinkler.

- At den er skrevet på lettfattelig norsk, med korte temakapitler brutt opp av bilder og historier fra virkeligheten, er også positivt når man skal ta tak i et så alvorlig emne som ulykker.

Stort forskningsprosjekt

Forskningsprosjektet «Ulykker i landbruket» var finansiert av Norges Forskningsråd og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Prosjektets formelle navn lød: «Sikkerhetskultur, arbeidshelse og ulykker i norsk landbruk – situasjonsbeskrivelse og framtidige utfordringer». De norske forskerne som har deltatt i prosjektet kom fra Bygdeforskning (med Gro Follo som prosjektleder), International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital. Prosjektet har vært gjennomført i tett samarbeid med næringen gjennom prosjektets referansegruppe.