Etter Stortingsvedtaket om et næringsforbud for norske pelsdyrbønder våren 2019, har Bondelaget kjempet for at de rundt 200 produsentene må få full erstatning. Flere modeller har vært på bordet – Regjeringen foreslo blant annet en erstatningsordning som ville gi vilkårlige resultater. Dette gikk stortingsflertallet imot i siste runde, i februar i år. Stortinget slo da fast at det skulle gis full erstatning, noe Bondelaget har jobbet for hele tida.

– Når Stortinget vedtar forbud mot, og legger ned ei fullt lovlig næring, er det etter vår mening en selvfølge at de som rammes får full erstatning etter anerkjente regler. Dette er bra, og gir trygghet og forutsigbarhet, sier Bartnes.

Landbruks- og matdepartementet forventer at lovforslaget vil kunne sendes på høring omkring månedsskiftet november-desember 2020. Erstatningen skal hjemles i lov om forbud mot hold av pelsdyr. Forslaget vil innebære at det lovfestes rett til kompensasjon utmålt etter bestemmelsene i ekspropriasjonserstatningsloven, og med mulighet for rettslig skjønn etter de regler som gjelder i ekspropriasjonssaker.  Erstatningene skal nå kunne utmåles etter enten bruksverdi, gjenanskaffelsesverdi eller salgsverdi. Det er en del uavklarte felt, blant annet skattesituasjonen for den enkelte.

– Jeg er glad for at regjeringa har kommet med dette forslaget. En må ikke glemme at dette berører 200 helt vanlige familier, som har drevet en helt lovlig næring. De rammes hardt både økonomisk og menneskelig, sier Bartnes.

Uryddig prosess

Skjebnen til pelsdyrnæringa har vært i spill siden 2014. Stortingsmeldinga som ble behandla i 2017 gikk inn for videreføring av næringa, med strenge krav til tilsyn og dyrevelferd. Knapt et år etter dette stortingsvedtaket, ble avvikling av pelsdyrnæringa en del av ny regjeringsplattform. Denne beslutningen ble tatt på mangelfullt grunnlag, og uten at næringa hadde fått tid til å vise resultater av nye skjerpede krav. Siden den tid har spørsmålet om hvordan avviklingen skal skje, vært sentralt.

– Det er på overtid at denne prosessen lander nå, særlig for pelsdyrbøndene som har hatt denne usikkerheten over egen framtid hengende over seg, sier Bartnes.