På tide å stikke fingeren i jorda

Av Birte Usland,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen har varslet en nasjonal strategi for norsk bioøkonomi som skal gi økt grønn verdiskaping og nye klimaløsninger. Tilrettelegging og samarbeid med næringer som forvalter naturressursene er en forutsetning for å lykkes, skriver Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag.

Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag

Befolkningsvekst, klimaendringer og ressursknapphet representerer tre av de største utfordringene verden står overfor. De samspiller og forsterker hverandre. Selv om begrenset tilgang til naturressurser er en viktig del av utfordringen, representerer bærekraftig og mangfoldig bruk av de samme ressursene en viktig del av løsningen. Bruk av naturens biomasse på flere områder enn før kan både gi mer grønn verdiskaping og grobunn for flere nye klimaløsninger.

Bioøkonomi er en fellesbetegnelse for næringer som baserer seg på bruk av biomasse. Området omfatter bærekraftig og lønnsom utnyttelse, produksjon og foredling av biomasse fra hav og land, til mat og fôr, materialer og kjemikaler, samt bioenergi (varme og drivstoff).

Landbruket, fiskeri- og oppdrettsnæringen og næringsmiddelindustrien er blant de store aktørene innenfor bioøkonomien. Ifølge Innovasjon Norge har vi innenfor bioøkonomien en årlig omsetning omtrent 303 milliarder NOK og sysselsetter ca. 140 000 personer. Produksjon av mat er sektorens kjernefunksjon. Samtidig er det ikke så mange som vet at i tillegg til å gi mat på bordet, produserer også disse næringene drivstoff, plast, medisin og klær. Alt basert på biomasse fra naturen.

Vi har som nasjon gode forutsetninger for videre innovasjon og økt verdiskaping på biomasseressursene våre. En forutsetning for at vi skal lykkes er at vi må bygge ut disse næringene, ikke bygge de ned. Mer samarbeid mellom bedrifter, næringer og kunnskapsmiljøer er viktig for å utløse potensialet. Regjeringen har varslet at de vil legge fram en nasjonal bioøkonomistrategi. Vi har i den forbindelse noen klare anbefalinger til regjeringen som vil legge et godt grunnlag for videre grønn vekst:

  • Satse på forskning og utvikling innenfor biomasse. Da både økt satsing på grunnforsking, men også på økonomiske virkemidler for hele kjeden fra FoU til kommersialisering.
     
  • Tilrettelegge for investering i biosektorene. Regjeringen har varslet et investeringsfond for norsk jordbruk. Vi ser fram til dette, og håper at regjeringen lar det bli et klimafond.
     
  • Nasjonalt eierskap til ressursene bør være en sentral del av regjeringens biomassestrategi. Det er vesentlig å sikre at eierskapet til jord, skog og råvareressursene i bioøkonomien fortsatt fordeles på mange sjøleiende bønder, og at bonden får ta del i verdiskapningen. Norsk eierskap til oljeressursene og vannkraftressursene våre har vært en trygghet og en forutsetning for verdiskapingen på disse områdene. Regjeringen har derimot foreslått for Stortinget å unnta norske skogseiendommer for konsesjonsplikt, noe som i praksis betyr at naturressursene kan våre selges til investorer med utenlandske eiere.

Grønt skifte, innovasjon, bioøkonomi og bærekraft. Det mangler ikke på fyndord og visjoner, verken hos regjeringen eller i norsk næringsliv. Nå er det på tide at vi stikker fingeren i jorda og gjør visjonene om til handling. Jeg håper derfor at regjeringens bioøkonomistrategi legger grunnlag for grønn vekst gjennom økt på satsing på forskning, gode investeringsrammer i biosektorene og med et klart mål om å sikre fortsatt nasjonalt eierskap til ressursene.

Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag

Innlegget sto på trykk i Fædrelandsvennen, 15. juli 2016.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere