Ole Krokann vant sak om rovdyrerstatning

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

DNs avslag på krav om erstatning etter tap til rovdyr bygger på feil skjønnsutøvelse og mangelfull utredning.

Det er Frostating lagmannsrett som har kommet til at "direktoratet ved behandlingen av Krokanns erstaningssøknad for 2008, har foretatt en skjønnsutøvelse som ikke er i samsvar med forutsetningene." I tillegg foreligger det saksbehandlingsfeil i form av mangelfull utredning av det faktiske grunnlag for skjønnet - en feil som kan ha hatt betydning for resultatet.

Bakgrunnen for saken

Ole Krokann er sauebonde Oppdal, og har sitt beiteområde rundt Aunsetra, Stavsjøen, Fagersjøen og Grutvatna. I juni 2008 slapp Krokann 267 søyer og 431 lam på utmarksbeite. Etter sanking var tapet 7 søyer og 48 lam det året.

I oktober samme år søkte han fylkesmannen om erstatning for 6 søyer og 36 lam som drept av fedet rovvilt - etter fradrag for normaltap. I Oppdal er det i første rekke jerv som tar sau og lam.

Fylkesmannen avslo søknaden om erstatning i desember samme år.

Ville erstatte noe av tapet

Krokann klagde på vedtaket, og fylkesmannen kom under behandlingen til at det var rimelig å erstatte noe av tapet - 2 vokse og 14 lam. Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) som er klageinstans, tok klagen delvis til følge i oktober 2009, og kom til samme resultat som fylkesmannen - 2 søyer og 14. lam.

Gruppesøksmål

Ole Krokann reiste sammen med ni andre gruppesøksmål mot staten i april 2011. Felles for sakene var at dyreeierne ikke hadde fått full erstatning for tap av husdyr. Gruppesøksmålet ble avvist av Sør-Trøndelag tingrett.

Pilotsak

I april 2012 ble det tatt ut stevning av Krokann i en såkalt pilotsak med Norsk Sau og Geit som partshjelper. Seinere har Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag trådt in som partshjelpere i saken.

Tingretten - ugyldig vedtak i DN

I januar 2013 avsa Sør-Trøndelag tingrett en dom som fant DNs vedtak fra oktober 2009 om erstatning ugyldig. Det er denne saken som ble anket av Staten v/Miljøverndepartementet og som Frostating lagmannsrett nå har behandlet.

Mangler helhetlig vurdering

Da lagmannsretten behandlet saken, framholdt Ole Krokann og hans partshjelpere at "Vedtaket er ugyldig fordi det ikke ble foretatt en helhetlig vurdering av de omstendigheter som enkeltvis eller i sammenheng kan bidra til å sannsynliggjøre tap. Forvaltningen har lagt for stor vekt på krav om kadaverfunn i besetningen, slik at dette praktiseres som et vilkår for erstatning."

Ugyldig vedtak

Frostating lagmannsrett sier i sin konklusjon at: "Det ble ikke foretatt en tilstrekkelig bred vurdering av årsaksfaktorer som kunne forklare Krokanns tap, eventuelt kunne elimineres som lite sannsynlige. Bevisførselen har vist at det ikke er noen holdepunkter for at det forelå noe ekstraordinært forhold som kunne forklare et såpass stort tap utover normaltapet."

Forutsetter at staten aksepterer

- Jeg forutsetter at staten i all fall nå aksepterer dommen, uten anke til høyesterett, sier juridisk fagsjef i Norges Juridisk fagsjef, advokat Ole Jacob Helmen, foto: Guro Bjørnstad.Bondelag, Ole Jacob Helmen. -. Jeg regner dessuten som selvsagt at de som har klaget  nå vil måtte få en vurdering fra statens side dersom de har vært undergitt samme lemfeldige behandling som Krokann. Vi vil studere premissene meget nøye  sammen med adv. Tine Larsen og de andre berørte organisasjoner, sier Helmen

 

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Ole Jacob Helmen

Bondelagets fagside rovdyr.

Dommen fra Frostating lagmannsrett

Les også:Forvaltning i strid med husdyreiers rettskrav

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere