Ole Krokann vant sak om rovdyrerstatning

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

DNs avslag på krav om erstatning etter tap til rovdyr bygger på feil skjønnsutøvelse og mangelfull utredning.

Det er Frostating lagmannsrett som har kommet til at "direktoratet ved behandlingen av Krokanns erstaningssøknad for 2008, har foretatt en skjønnsutøvelse som ikke er i samsvar med forutsetningene." I tillegg foreligger det saksbehandlingsfeil i form av mangelfull utredning av det faktiske grunnlag for skjønnet - en feil som kan ha hatt betydning for resultatet.

Bakgrunnen for saken

Ole Krokann er sauebonde Oppdal, og har sitt beiteområde rundt Aunsetra, Stavsjøen, Fagersjøen og Grutvatna. I juni 2008 slapp Krokann 267 søyer og 431 lam på utmarksbeite. Etter sanking var tapet 7 søyer og 48 lam det året.

I oktober samme år søkte han fylkesmannen om erstatning for 6 søyer og 36 lam som drept av fedet rovvilt - etter fradrag for normaltap. I Oppdal er det i første rekke jerv som tar sau og lam.

Fylkesmannen avslo søknaden om erstatning i desember samme år.

Ville erstatte noe av tapet

Krokann klagde på vedtaket, og fylkesmannen kom under behandlingen til at det var rimelig å erstatte noe av tapet - 2 vokse og 14 lam. Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) som er klageinstans, tok klagen delvis til følge i oktober 2009, og kom til samme resultat som fylkesmannen - 2 søyer og 14. lam.

Gruppesøksmål

Ole Krokann reiste sammen med ni andre gruppesøksmål mot staten i april 2011. Felles for sakene var at dyreeierne ikke hadde fått full erstatning for tap av husdyr. Gruppesøksmålet ble avvist av Sør-Trøndelag tingrett.

Pilotsak

I april 2012 ble det tatt ut stevning av Krokann i en såkalt pilotsak med Norsk Sau og Geit som partshjelper. Seinere har Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag trådt in som partshjelpere i saken.

Tingretten - ugyldig vedtak i DN

I januar 2013 avsa Sør-Trøndelag tingrett en dom som fant DNs vedtak fra oktober 2009 om erstatning ugyldig. Det er denne saken som ble anket av Staten v/Miljøverndepartementet og som Frostating lagmannsrett nå har behandlet.

Mangler helhetlig vurdering

Da lagmannsretten behandlet saken, framholdt Ole Krokann og hans partshjelpere at "Vedtaket er ugyldig fordi det ikke ble foretatt en helhetlig vurdering av de omstendigheter som enkeltvis eller i sammenheng kan bidra til å sannsynliggjøre tap. Forvaltningen har lagt for stor vekt på krav om kadaverfunn i besetningen, slik at dette praktiseres som et vilkår for erstatning."

Ugyldig vedtak

Frostating lagmannsrett sier i sin konklusjon at: "Det ble ikke foretatt en tilstrekkelig bred vurdering av årsaksfaktorer som kunne forklare Krokanns tap, eventuelt kunne elimineres som lite sannsynlige. Bevisførselen har vist at det ikke er noen holdepunkter for at det forelå noe ekstraordinært forhold som kunne forklare et såpass stort tap utover normaltapet."

Forutsetter at staten aksepterer

- Jeg forutsetter at staten i all fall nå aksepterer dommen, uten anke til høyesterett, sier juridisk fagsjef i Norges Juridisk fagsjef, advokat Ole Jacob Helmen, foto: Guro Bjørnstad.Bondelag, Ole Jacob Helmen. -. Jeg regner dessuten som selvsagt at de som har klaget  nå vil måtte få en vurdering fra statens side dersom de har vært undergitt samme lemfeldige behandling som Krokann. Vi vil studere premissene meget nøye  sammen med adv. Tine Larsen og de andre berørte organisasjoner, sier Helmen

 

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Ole Jacob Helmen

Bondelagets fagside rovdyr.

Dommen fra Frostating lagmannsrett

Les også:Forvaltning i strid med husdyreiers rettskrav

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere