Det er overskudd av egg, og hittil i år er det åpnet for å regulere inntil 3800 tonn egg ut av markedet gjennom ulike tiltak. Dette har ikke vært tilstrekkelig for å gi balanse i markedet. Derfor har Omsetningsrådet vedtatt ytterlige markedsreguleringstiltak, etter forslag fra markedsregulator Nortura. Mer egg blir brukt til fôr, og det satses videre på markedsføring med mål om økt salg. Det kraftigste tiltaket er imidlertid nytt: Frivillig ordning for midlertidig opphold i eggproduksjonen. Det innebærer at eggprodusenter kan få kompensert for å la hønsehuset stå tomt i 12 måneder.

Norges Bondelag har vært opptatt av at det blir tatt grep for å få balanse i eggmarkedet. I august gikk Bondelaget og Nortura sammen og frarådet nyetablering av eggproduksjon. Norges Bondelag støtter også nå oppunder Norturas forslag.

– Jeg har tro på at disse tiltakene vil gi bedre balanse i eggmarkedet framover.
Bjørn Gimming. 

Bondelagsleder Bjørn Gimming.

– Jeg har tro på at disse tiltakene vil gi bedre balanse i eggmarkedet framover. Her har Nortura brukt mulighetene i markedsbalanseringen for å finne effektive løsninger, og jeg håper det vil bli oppslutning om ordningen, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

– Det er i alles interesse at vi ikke produserer mer egg enn det er behov for i markedet, både for dyra, bønder og forbrukere, sier Bjørn Gimming.

– Råvarene vi produserer holder prima kvalitet, og vi ønsker jo at alt skal bli spist. Situasjonen med overskudd er kostbar for produsentene. Det er bøndene selv som finansierer tiltakene gjennom omsetningsavgiften, minner Gimming om.

Nærmere om tiltakene

  1. Ytterligere 200 tonn egg omreguleres/nedskrives og brukes til dyrefôr. Kostnad 4,5 mill.
  2. Det gis 3 mill til økt markedsføringsaktivitet på egg, via Opplysningskontoret for egg og kjøtt.
  3. Nortura SA kan benytte midler fra omsetningsavgiften på egg til et tiltak som går ut på å kompensere eggprodusenter for et opphold i eggproduksjonen på 12 måneder. Målet er reduksjon på 1 500 tonn, og tilbudet skal gå ut til produsenter med 1 000 høner el mer med 115 kr/høne. Det foreslås en geografisk fordeling. Oppholdet må starte seinest 1.4.2023, og produsentene må starte opp igjen etter oppholdet. Les mer hos Nortura Totalmarked. Der kan eggprodusenter også melde interesse for å bli med i ordningen. Les hele vedtaket i forskriften. 
  4. I tillegg fortsetter ordningen med førtidslakting av verpehøns. Dette kan redusere eggproduksjonen med inntil 3000 tonn i år.

Mens omsetningen av egg gikk opp under pandemien, ventes samlet salg av egg til dagligvare og industri å gå tilbake med opp til to prosent i år. Mye av bakgrunnen for overproduksjonen er knytta til nyetableringer i eggnæringen de siste årene. Det ventes fortsatt en overdekning inn i 2023, ifølge Nortura. Ordningen med midlertidig opphold reduserer ikke produksjonskapasiteten varig, og det må derfor arbeides videre både med å unngå nyetableringer og løsninger for å håndtere overskuddet.

Balanserer markedet med bondens penger

Markedsordningene sikrer avsetning for bondens produkter, gir bonden sikkerhet for pris og demper prissvingninger. De gir også forbruker stabil forsyning av jordbruksprodukter til en noenlunde lik pris.

Det finnes en rekke verktøy som kan benyttes for å regulere markedet, som redusert pris, utkjøp av produsenter, eller i situasjoner med underskudd på norske produkter: redusert toll. Ordningen med frivillig opphold er inspirert av utkjøpsordningen som ble gjennomført innenfor svineproduksjonen. 

Det er bøndenes bedrifter som har ansvaret for å gjennomføre markedsreguleringen, og beslutningsmyndigheten ligger hos Omsetningsrådet. Regulering og tiltak betales av bøndene selv, gjennom en omsetningsavgift.

Les mer om markedsordningene.