Ny forskrift om erstatning for avlingsskade holder ikke mål

Publisert 07.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

I sitt forslag til ny forskrift om erstatning for avlingsskade som følge av klima, senker SLF enkelte satser og unnlater å oppdatere andre.

Bilde fra flommen over en kornåker i Jarlsberglinna 2011.

Statens Landbruksforvaltning (SLF) gjenomgikk i 2011 erstatningsordningen ved avlingssvikt som følge av klima. Behovet for denne ordningen har vist seg svært tydelig de siste årene.

Nå har SLF sendt ut et endringsforslag med fokus på å forenkle jobben for forvaltningen. Det innebærer en ny beregningsmodell for grovfôrerstatning.

Følgene av den nye modellen blir at det blir vanskeligere for flinke agronomer med høye avlinger å få erstatning på grunn av en grov inndeling av avlingsnivået i landets kommuner.

Høringssvaret kan du laste ned her

Behov for å oppdatere priser i erstatningsforskriften

Norges Bondelag påpeker at dagens satser bygger på noteringspriser i perioden 2008-2010. Disse er dermed ikke justert, med unntak av honning. Det er til enhver tid er de siste tre års noteringspriser som bør ligge til grunn. Tabellen nedenfor viser utviklingen i noteringsprisen på gulrot fra og med 2010 til 2013, et uvekta snitt mellom åra gir 7,50 kr pr kg som gjennomsnittspris. Gjennomsnittlig noteringspris som ligger til grunn for erstatninga fra 2008-2010 er 6,98 kr pr kg.

Tabell 1 Noteringspriser for gulrot fra 2010 til 2013 i kr pr kg. Kilde: Målprisrapporter fra SLF

2010/2011

2011/2012

2012/2013

7,25 kr

7,53 kr

7,70 kr

Norges Bondelag krever at SLF gjennomgår satsene som legges til grunn for erstatning. Et eksempel er bringebær konsum, standardsats 39 kr pr kg. Gjennomsnittlig avregningspris har de siste 2-3 åra vært langt høyere.

Produsenter kjenner seg ikke igjen

Korn, oljefrø og erter baserer seg på priser fra 2010 og vekting oppnådd årene før det. Nåværende sats ikke tar hensyn til verken prisendringer eller variasjon i kostnadene fra år til år, og produsentene som er berettiga erstatning kjenner seg ikke igjen i grunnlaget. Satsen for erstatning på bygg er satt til 1,85 kr pr kg. Mens gjennomsnittlig utbetalingspris er budsjettert i 2014 til å være 2,46 kr pr kg jf. Totalkalkylen.

Men Bondelaget er enige i at det ikke gis full erstatning for utsorterte poteter.

Straffer bøndene ved avlingsskade

Avlingssvikt beregnes ved at 30 prosent er egenrisiko. Denne må sies å ligge ganske høyt. Følgelig må satsene for erstatning være tilnærmet forventet markedspris, ellers betyr det langt høyere egenrisiko.

I den foreslåtte modellen for erstatning for tapt beitemark har SLF justert ned beregningsgrunnlaget fra 8 fôrenheter hver dag, som anbefalt av Bioforsk, til 7,5. SLF begrunner dette med at kyrne spiser mindre gress når avlingsskaden oppstår. Bondelaget mener at dette ikke er noe argument for å senke satsene.

Norges Bondelag forutsetter at SLF årlig oppdaterer prisene som ligger til grunn for beregning av erstatningssatser i alle vekstgruppene. Produsentene som opplever avlingssvikt skal kjenne seg igjen i beregningsgrunnlaget og det økonomiske tapet utover kvalitetstap og egenandelen på 30 prosent må begrenses.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere