Bilde fra flommen over en kornåker i Jarlsberglinna 2011.

Statens Landbruksforvaltning (SLF) gjenomgikk i 2011 erstatningsordningen ved avlingssvikt som følge av klima. Behovet for denne ordningen har vist seg svært tydelig de siste årene.

Nå har SLF sendt ut et endringsforslag med fokus på å forenkle jobben for forvaltningen. Det innebærer en ny beregningsmodell for grovfôrerstatning.

Følgene av den nye modellen blir at det blir vanskeligere for flinke agronomer med høye avlinger å få erstatning på grunn av en grov inndeling av avlingsnivået i landets kommuner.

Høringssvaret kan du laste ned her

Behov for å oppdatere priser i erstatningsforskriften

Norges Bondelag påpeker at dagens satser bygger på noteringspriser i perioden 2008-2010. Disse er dermed ikke justert, med unntak av honning. Det er til enhver tid er de siste tre års noteringspriser som bør ligge til grunn. Tabellen nedenfor viser utviklingen i noteringsprisen på gulrot fra og med 2010 til 2013, et uvekta snitt mellom åra gir 7,50 kr pr kg som gjennomsnittspris. Gjennomsnittlig noteringspris som ligger til grunn for erstatninga fra 2008-2010 er 6,98 kr pr kg.

Tabell 1 Noteringspriser for gulrot fra 2010 til 2013 i kr pr kg. Kilde: Målprisrapporter fra SLF

2010/2011

2011/2012

2012/2013

7,25 kr

7,53 kr

7,70 kr

Norges Bondelag krever at SLF gjennomgår satsene som legges til grunn for erstatning. Et eksempel er bringebær konsum, standardsats 39 kr pr kg. Gjennomsnittlig avregningspris har de siste 2-3 åra vært langt høyere.

Produsenter kjenner seg ikke igjen

Korn, oljefrø og erter baserer seg på priser fra 2010 og vekting oppnådd årene før det. Nåværende sats ikke tar hensyn til verken prisendringer eller variasjon i kostnadene fra år til år, og produsentene som er berettiga erstatning kjenner seg ikke igjen i grunnlaget. Satsen for erstatning på bygg er satt til 1,85 kr pr kg. Mens gjennomsnittlig utbetalingspris er budsjettert i 2014 til å være 2,46 kr pr kg jf. Totalkalkylen.

Men Bondelaget er enige i at det ikke gis full erstatning for utsorterte poteter.

Straffer bøndene ved avlingsskade

Avlingssvikt beregnes ved at 30 prosent er egenrisiko. Denne må sies å ligge ganske høyt. Følgelig må satsene for erstatning være tilnærmet forventet markedspris, ellers betyr det langt høyere egenrisiko.

I den foreslåtte modellen for erstatning for tapt beitemark har SLF justert ned beregningsgrunnlaget fra 8 fôrenheter hver dag, som anbefalt av Bioforsk, til 7,5. SLF begrunner dette med at kyrne spiser mindre gress når avlingsskaden oppstår. Bondelaget mener at dette ikke er noe argument for å senke satsene.

Norges Bondelag forutsetter at SLF årlig oppdaterer prisene som ligger til grunn for beregning av erstatningssatser i alle vekstgruppene. Produsentene som opplever avlingssvikt skal kjenne seg igjen i beregningsgrunnlaget og det økonomiske tapet utover kvalitetstap og egenandelen på 30 prosent må begrenses.