Illustrasjonsfoto: Mats Olsen.Spørsmålet om skattemessig nedskrivning av verdien på aktiverte melkekvoter har blitt aktualisert etter at staten i 2012 reduserte prisen på den offentlig omsatte kvotedelen fra kr 3,50 til kr 2,50.

Skattedirektoratet bekrefter i en prinsipputtalelse av 15. mai 2013 at de er enig i Bondelagets vurdering: at prisfallet som har vært i det omsettlige melkekvotemarkedet måtte gi grunnlag for å kreve at verditapet kunne føres som en kostnad i regnskapet for 2012..

Skattedirektoratet henviser i sin uttalelse til at tallene fra de siste årene viser at markedsprisene på melkekvoter snarere har gått ned enn opp. Fra en topp på 7,68 kroner i 2005, var landsgjennomsnittet av markedsprisen redusert til 4,98 kroner i 2012. Gjennomsnittet av fall i markedspris og reduksjon av fastpris til staten fra 2005 til 2012 er dermed på 1,85 kroner.

I følge statistikk fra Statens Landbruksforvaltning omsettes noe mer enn halvparten av melkekvoten til staten. Skattedirektoratet har derfor kommet frem til at verdifallet skjønnsmessig kan settes til 1,50 kroner per liter.

Skattedirektoratet avslutter uttalelsen med å henvise til at det ikke finnes holdepunkter for at verdien av melkekvoter ligger an til å øke betydelig. I en slik situasjon tilsier en reduksjon av både markedspris og fastpris over tid, at verdifallet er åpenbart. Reglene om avskrivning for åpenbart verdifall bør derfor komme til anvendelse.

Les mer om "Verdien av melkekvoten kan nedskrives med kr 1,50 per liter for regnskapsåret 2012."

Kontaktperson i Norges Bondelag: Arnstein Tveito