Leder i Vestfold Bondelag, Hans Edvard Torp og bygdepolitisk nestleder i Vestfold Bygdeungdomslag, Inger-Martha Skjelland, kom begge med appeller som Lae lovte å bringe oppover i det statlige hierarki!

Fylkesmann Erling Lae er Statens forlengede arm i Vestfold. Det var derfor naturlig for Vestfold Bondelag å overlevere sitt budskap i forbindelse med bruddet i jordbruksforhandlingene til nettopp han.

- Som regeringens representant og "lyttepost" i Vestfold ber vi deg overbringe dette budskap til Regjeringen, startet Hans Edvard Torp i sin appell.

- Vestfold Bondelag støtter Jordbrukets Forhandlingsutvalg som valgte å ikke begynne jordbruksforhandlingene fordi Regjeringa svikter egne amisjoner. I den nylig vedtatte landbruks- og matmeldinga er målet å øke matproduksjnene i Norge med 20 prosent de kommende 20 årene. Norske bønder utfører gjerne denne viktige  samfunnsoppgaven, men det må lønne seg! Vi mener tilbudet fra staten vil redusere matproduksjonen i Norge, fortsatte Hans Edvard Torp og pekte på at Statens tilbud faktisk øker inntektsgapet til andre grupper. Dette på tross av at bøndenes gjennomsnitlige jordbruksinntekt er på under kr 300 000,- per årsverk!

- Vestfold Bondelag kan ikke ta ansvar for en jordbruksavtale som:

  • Ikke gir inntektsmuligheter som andre grupper
  • Ikke tetter gapet; bøndenes gj.sn. jordbruksinntekt er på under kr 300 000,- pr årsverk
  • Vil redusere norsk matproduksjon
  • Gir et dårlig grunnlag for rekruttering
  • Reduserer mulighetene for nødvendige investeringer for framtida

Avslutningsvis i sin appell trakk Torp fram at vi ikke har illusjoner om at inntekt noen gang skal være den viktigste drivkraften for å bli bonde. -Det må bare ikke være den viktigste grunnen til å ikke bli det!

Vestfold Bygdeungdomslag, ved bygdepolitisk nestleder Inger-Martha Skjelland ønsket også å markere at regjeringen må levere mye bedre jordbruksoppgjør hvis de skal ha ambisjoner om at ungdommen skal gidde å ta over framtidas matproduksjon. - Vi er klare bare dere gjør det attraktivt å bli bonde!

- Jeg skal love å sende deres appell videre inn til regjeringen, svarte Erling Lae og takket for frammøtet og engasjementet!