Ministermøte om ulv

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Ulven herjer i beiteområder i Gran og Hurdal

Fredag 23.juni skal bondeorganisasjonene møte ministerne Vidar Helgesen og Jon Georg Dale for å diskutere beitenæringens situasjon etter de mange ulveangrepene denne våren.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit inviterte landbruks-og matinister Dale og klima-og miljøminister Helgesen til hastemøte i forbindelse med ulveangrepene i Hurdal kommune og Gran kommune. Bakgrunnen for møte er å gå igjennom flere praktiske sider som ulveangrepene fører med seg for beitenæringen.

Dramatisk situasjon

Situasjonen er svært dramatisk for mange beitebrukere, spesielt i områdene Hurdal og Gran, der ulveangrepene har resultert i store lidelser for beitedyra de siste ukene.

Flere tiltak har blitt satt inn i jakten på ulven, blant annet bruk av plotthund. Fellingstillatelser er blitt gitt til lokale jaktlag som også har fått støtte fra Statens naturoppsyn.

Situasjonene er fortsatt dramatisk og uavklart for de som bor i de berørte områdene. Under møte ønsker Norges Bondelag å ta opp både den akutte situasjonen som beitenæringen opplever og den langsiktige forvaltningen av ulv.

- På grunn av ulvens herjinger holder mange sauebønder sauene tilbake på innmarksbeite. Dette er ikke bærekraftig på sikt fordi man tærer på vinterens fôrressurser. Man får også økt smittepress blant dyrene fordi så mange dyr blir holdt tilbake på relativt små areal, sier Einar Frogner, styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag.

Langsiktige løsninger

Han forventer konstruktive samtaler med myndighetene i en svært vanskelig tid for næringen.

- Vi ønsker å ta opp den langsiktige forvaltningen av rovdyr. Vi mener det er avgjørende å ta ut ulv i forkant av beitesesongen. Da minimerer man risikoen for store dyrelidelser samtidig som man ivaretar menneskene som lever med dette nært innpå seg hver eneste dag. Alle som har opplevd ulveangrep vet hvilke påkjenning det er, understreker Frogner.

Han peker på at det er viktig at ulvesona ikke blir et ulvereservat.

- Det må være plass til beitenæringen også innenfor ulvesonen. I dag har ulven forrang. For å få til en bærekraftig løsning må vi ha en forvaltning som ivaretar både næring og rovdyr, sier Frogner.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere