Landbruks- og matdepartementet har i dag satt melkekvotene for 2024 etter møte med markedsregulator Tine, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Under møtet redegjorde Tine for kumelkleveransene i inneværende år samt prognosene for leveranser og behov kommende kvoteår.

Basert på innmeldt behov fra de uavhengige aktørene, har Tine beregnet et råstoffbehov på 1 423 millioner liter kumelk. Dette er en økning på om lag 48 millioner liter fra anslaget for 2023, som ble lagt til grunn for fjorårets kvotedrøftinger. Etter en samlet vurdering har Tine valgt å anbefale et forholdstall på 1,02 for 2024. Norges Bondelag støttet denne anbefalingen.

Det er bra for melkebøndene å få mulighet til å produsere mer melk i året som kommer. Gitt bla. årets sesong, som var preget av flom og tørke, så er det usikkerhet rundt produksjonen i 2024. Vi legger til grunn markedsregulators vurdering og råd når vi har gitt vår anbefaling.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

Tine trakk frem utviklingen i tilførsels- og etterspørselssiden når de la frem estimatene. Det er antatt at kvotefyllingsgraden i 2024 vil gå noe ned slik som i år, da det er usikkerhet knyttet til kvalitet og mengde på årets grovfôr- og kornavlinger. De setter derfor forholdstallet på 1,02. 

– Det er bra for melkebøndene å få mulighet til å produsere mer melk i året som kommer. Gitt bla. årets sesong, som var preget av flom og tørke, så er det usikkerhet rundt produksjonen i 2024, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, som understreker at de legger til grunn markedsregulators vurdering og råd. 

I fjor var forholdstallet 0,95, og ble økt halvveis gjennom året opp til 0,99. Dermed blir tallet for 2024 tre prosentpoeng høyere enn i år. Kvotetaket for kumelk settes til 714 000 liter.

Les Landbruks- og matdepartementet sin sak om melkekvoter 2024 her.

Geitemelkkvote

For geitemelk forblir forholdstallet på 0,95, slik som tidligere år. Det innenlandske markedsbehovet er likevel anslått å gå ned fra 11,1 millioner liter til 10,7 millioner liter i 2024. Dette er basert på prognose per oktober 2023. Eksporten er forestilt til 6 millioner liter, hvor det er satt 4 millioner kroner til markedsregulering av geitemelk i 2024. 

Dermed er produksjonen i 2024 anslått å ligge på 17,8 millioner liter. Tine anbefaler å videreføre et forholdstall på 0,95 i 2024. Dette støtter Norges Bondelag. Kvotetaket på geietemelk fra 1. januar 2024 blir på 350 000 liter.