Mattilsynet: Norsk mattrygghet på topp

Publisert 22.03.2016
  • Tips en venn om denne siden

- Maten i Norge er blant den tryggeste i Europa, dette slår Mattilsynet fast i sin årsrapport for 2015. De roser også dyrevelferdsarbeidet i kyllingproduksjonen.

I Mattilsynets årsmelding for 2015 får både norsk dyre- og plantehelse godkjent, men varsler om at økt import og handel over landegrensene vil utfordre situasjonen fremover.

  • LES RAPPORTEN HER

I årsmeldingen skriver Mattilsynet blant annet at de har registrert en svak nedgang i antall alvorlige smittsomme sykdommer på landdyr. I sin årsrapport skriver de at:

”Norge har generelt god dyrehelsestatus sammenlignet med andre land. Målet har vært å holde sykdomssituasjonen på et stabilt lavt nivå. Antallet utbrudd av listeførte smittsomme dyresykdommer har vært stabil i perioden 2011-2015 og trenden viser en svak reduksjon. Vi vurderer derfor måloppnåelsen på dyrehelseområdet som god.”

Mattilsynet viser også til at Norge fortsatt har færre sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker enn de fleste andre land i verden.

Bekymret for dyrevelferd på utmarksbeite

Finn Erlend Ødegård

Mattilsynet peker på at tap av dyr på beite fortsatt er en av de største dyrevelferdsmessige problemene, og at sult er en av hovedårsakene til dette. De viser blant annet til at tapet av reinsdyr er foruroligende høyt. 

- Det er viktig at dyra på utmarksbeite har det bra og slippes til i beiteområder med nok mat. Dessverre ser vi at regjeringen prioriterer flere av de beste beiteområdene våre til rovdyr, og dermed forhindrer bruk av disse utmarksressursene, sier Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver i Norges Bondelag.

Mattilsynet skriver at de har få virkemidler for å begrense tap av dyr på beite til rovdyr innen rammene av det gjeldende rovdyrforlikt. 

 

Godt arbeid med å bedre dyrevelferden for slaktekylling

Mattilsynet roser fjørfenæringens oppfølging av dyrevelferdsprogrammet for slaktekylling som ble innført i 2013. De skriver blant annet at:

”Hovedinntrykket etter Mattilsynets revisjoner av virksomhetene er at dyrevelferdsprogrammet fungerer etter hensikten, og dyretettheten blir justert ut fra tråputeskår i tråd med forutsetningene. Det har vært en positiv utvikling siden programmet ble innført i 2013. Det viser at miljøet og underlaget i kyllinghusene er blitt bedre.”

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere