I Mattilsynets årsmelding for 2015 får både norsk dyre- og plantehelse godkjent, men varsler om at økt import og handel over landegrensene vil utfordre situasjonen fremover.

  • LES RAPPORTEN HER

I årsmeldingen skriver Mattilsynet blant annet at de har registrert en svak nedgang i antall alvorlige smittsomme sykdommer på landdyr. I sin årsrapport skriver de at:

”Norge har generelt god dyrehelsestatus sammenlignet med andre land. Målet har vært å holde sykdomssituasjonen på et stabilt lavt nivå. Antallet utbrudd av listeførte smittsomme dyresykdommer har vært stabil i perioden 2011-2015 og trenden viser en svak reduksjon. Vi vurderer derfor måloppnåelsen på dyrehelseområdet som god.”

Mattilsynet viser også til at Norge fortsatt har færre sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker enn de fleste andre land i verden.

Bekymret for dyrevelferd på utmarksbeite

Finn Erlend Ødegård

Mattilsynet peker på at tap av dyr på beite fortsatt er en av de største dyrevelferdsmessige problemene, og at sult er en av hovedårsakene til dette. De viser blant annet til at tapet av reinsdyr er foruroligende høyt. 

- Det er viktig at dyra på utmarksbeite har det bra og slippes til i beiteområder med nok mat. Dessverre ser vi at regjeringen prioriterer flere av de beste beiteområdene våre til rovdyr, og dermed forhindrer bruk av disse utmarksressursene, sier Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver i Norges Bondelag.

Mattilsynet skriver at de har få virkemidler for å begrense tap av dyr på beite til rovdyr innen rammene av det gjeldende rovdyrforlikt. 

 

Godt arbeid med å bedre dyrevelferden for slaktekylling

Mattilsynet roser fjørfenæringens oppfølging av dyrevelferdsprogrammet for slaktekylling som ble innført i 2013. De skriver blant annet at:

”Hovedinntrykket etter Mattilsynets revisjoner av virksomhetene er at dyrevelferdsprogrammet fungerer etter hensikten, og dyretettheten blir justert ut fra tråputeskår i tråd med forutsetningene. Det har vært en positiv utvikling siden programmet ble innført i 2013. Det viser at miljøet og underlaget i kyllinghusene er blitt bedre.”