Mattilsynet fastholder beitenekt

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

20 sauebønder i Oppland må redusere rovdyrtap for å unngå beitenekt.

20 sauebønder i Oppland fikk i slutten av mai varsel fra Mattilsynets kontor i Gudbrandsdalen om at det ville bli innført framtidige beiterestriksjoner på grunn av at de aktuelle beitebrukerne har hatt over 10 prosent tap av dyr til rovvilt de siste tre åra. Vedtaket ble påklaget av Norges Bondelag og de andre fagorganisasjonene for sau. Nå har Mattilsynets distriktskontor behandla klagen, og opprettholdt vedtaket. Begrunnelsen fra Mattilsynet er at de vil hindre at dyr lider og dør.

  • Les også:

Bøndene kan ikke løse dette alene

 - Dette vedtaket viser nok en gang at det er behov for større samhandling mellom Mattilsynet og miljøvernmyndighetene i slike saker. Det er rovviltforvaltningen som må vurdere skadereduserende tiltak i form av uttak av rovvilt. Saueeierne har satt i verk alle mulige tiltak for å unngå tap, uten å lykkes. Dette kan ikke bøndene løse alene, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Vil se på alternative løsninger

Etter at varselet fra Mattilsynet kom i mai, har Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit vært i møte med miljøvernministeren og landbruksministeren for å få ei prinsipiell avklaring på spørsmålet. Statsrådene gav uttrykk for at de ikke ville overstyre Mattilsynet, men ville følge opp saka.

- Vi vil nå jobbe for å få til et møte med ledelsen i Mattilsynet sentralt, slik at vi kan se på løsninger for framtida som ikke går utover drifta til saueeierne, sier Lars Petter Bartnes.

Skal vurdere beiterestriksjoner til våren

Det opprinnelige vedtaket åpnet for at det kunne bli aktuelt med beiterestriksjoner i 2015, hvis ikke bøndene fikk tapstallene ned på et akseptabelt nivå i 2014. Mattilsynet vil heller foreta en farevurdering før beiteslippet neste år for å vurdere om det vil bli nødvendig med nye beiterestriksjoner. Aktuelle restriksjoner kan være forsinka beiteslipp, akutt nedsanking eller tidlig nedsanking.
 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere