Et økende rovdyrtrykk i fylket bekymrer næringa. En av de som holdte innlegg på møte var Bjørn Tore Søfting, som er sauebonde og nestleder i Finnmark Bondelag.

Den økende mengden med rovdyr er blitt et eksistensielt problem for sauenæringa i Finnmark

Bjørn Tore Søfting, nestleder Finnmark Bondelag

Søfting sa at dette handler først og fremst om tre faktorer:

– Den arealdifferensierte rovdyrpolitikken med henholdsvis rovdyrprioriterte og beiteprioriterte soner fungerer ikke i praksis. Det største problemet sauebøndene støter på er at terskelen for skadefelling i beiteområdene er altfor høy. Dagens praksis kan umulig være i tråd med Stortingets intensjon fra rovviltforliket i 2011, sa han.

Den andre faktoren han nevnte var at bøndene ikke får kompensert det reelle økonomiske tapet de har når sauene blir tatt av rovdyr. Mange bønder opplever å bli mistenkeliggjort i møte med forvaltningen og gir etter hvert opp å søke om erstatning for de tapene de har.

– Den siste faktoren er at det er positivt at regjeringen vil vurdere reduserte bestandsmål for bjørn, jerv og gaupe. Det er imidlertid også viktig å få en bedre dokumentasjon av de ynglingene man allerede har. Finnmark består av store areal, og beitenæringas oppfatning er at det trolig er langt flere rovdyr i fylket enn det som er dokumentert. Derfor må metodikken for kartlegging av rovdyr gjennomgås og forbedres, sa Søfting.

– Ja, det skal være sau i Finnmark

Statssekretær i klima- og miljødepartementet, Kjersti Bjørnstad hadde tatt turen, og på spørsmålet om det skal være sau i Finnmark, var hun helt klar.

– Ja, det skal det. Det er bærekraftig å spise kjøtt fra beitedyr, og sauenæringa i Finnmark er viktig for bosetting og beredskap i Norge. Det gjør stort inntrykk å høre fra sauebøndene og deres erfaring med rovdyrangrep, sa Bjørnstad.

Bjørnstad merket seg også at sauebøndene i Finnmark får større avkortning på sine søknader om rovdyrerstatning enn sauebønder i andre fylker. Departementet har fått to utredninger om reduksjon av bestandsmålet for bjørn og ulv og skal i tillegg be Miljødirektoratet om å utrede reduksjon av bestandsmålet for gaupe og jerv i Nordland, Troms og Finnmark.

Godt oppmøte

Leder i Tana Bondelag, Mari Trosten, var svært fornøyd med oppmøte i Varangerbotn.

– Jeg er kjempeglad for at så mange deltok med erfaringer og kunnskap fra sine ulike ståsted. Rovdyrdebatten er komplisert og følsomt, men jeg synes vi har hatt mange konstruktive diskusjoner om temaet. Jeg håper vi har lagt grunnlaget for helt nødvendige endringer i rovdyrforvaltningen, sa hun.