Må ta hensyn til målet om økt norsk matproduksjon

Publisert 17.11.2017
  • Tips en venn om denne siden

Nedmodling av husdyrgjødsel

Det er viktig å finne løsninger som er endra bedre for klima og miljø, og som samtidig opprettholder norsk matproduksjon, dersom regelverket for organisk gjødsel skal endres.

Det arbeides med utkast til ny gjødselvareforskrift. Forskriften omfatter blant annet bruk av husdyrgjødsel, slam og biorest på jordbruksarealene. I utgangspunktet er dette avfallsprodukter, men likefult produkter som er en viktig ressurs som plantenæring. Gjennom nytt forskriftsutkast skal det sikres at produktene har en god kvalitet og at spredning av organisk gjødsel skal skje på en måte som er til beste for klima og miljø.   

Må ta hensyn til bonden og matproduksjon

- I tillegg må vi ivareta bondens interesser og målet om økt norsk matproduksjon, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Før nyttår skal det utarbeides et forslag til ny forskrift om husdyrgjødsel. Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet har fått i oppgave å gjøre denne jobben. Deretter skal utkastet behandles i Landbruksdepartementet før det sendes ut på høring.

Praktiske løsninger må på plass

I siste halvdel av november arrangeres to innspillsmøter hvor direktoratsgruppa legger fram vurderinger knytta til enkelte forslag. I arbeid med gjødselvareforskriften vurderes dagens spredearealkrav i forhold til næringsverdien i gjødsla og plantenes behov. Eventuelle endringer i spredearealkravene vil ha store konsekvenser for husdyrprodusentene.  

 - I dette arbeidet må mange hensyn avveies og kravene tilpasses. Det er i bondens og miljøets interesse at næringsstoffer ikke kommer på avveie, men det må arbeides med å finne praktiske løsninger i husdyrtette områder, sier Gimming.

Konsekvensutredning nødvendig

I tillegg blir det vurdert krav til husdyrgjødsellageret og spredemetode. Både krav til tett dekke og lagerkapasitet er sentrale spørsmål i forskriftsarbeidet. Spredemetoden er avgjørende for å redusere tap av nitrogen til luft. Samtidig erkjente Landbruksdirektoratet på innspillsmøte i Rogaland at det er vanskelig å stille krav til bestemte spredemetoder som følge av store variasjoner i terrenget.

- Det er svært viktig at ny og oppdatert kunnskap legges til grunn for eventuelle endringer i forskriften, og at endringene konsekvensutredes. Alle kostnadene ved ei endring må utredes nøye. Dersom bøndene må bygge nye gjødsellagre, få tilgang på større arealer for å holde oppe produksjonen og investere i maskinparken, er det avgjørende at det også blir tilstrekkelige overgangsordninger og økonomisk kompensasjon, understreker Gimming.

Viktig for miljø og klima

- Å utnytte husdyrgjødsla bedre, er viktig for miljø og klima. Det kan også gjøre oss til bedre agronomer og gi bedre avlinger. Det ligger mange muligheter her, men landbruket må gis økonomisk handlingsrom til å utnytte dem, og til å følge opp målene i landbrukspolitikken om økt norsk matproduksjon, avslutter han.

Det ble bestemt i jordbruksoppgjøret i 2009 at det skulle gjennomføres en helhetlig gjennomgang av regelverket som omhandler husdyrgjødsel. Det er Landbruks- og matdepartementet som i samråd med Klima- og miljødepartementet har gitt Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet i oppdrag å utarbeide forslag til revidert forskrift. Departementet har bedt om at det i forbindelse med arbeidet gjøres konsekvensutredninger for ulike aktører, og at konsekvensene tallfestes så langt som mulig. Konsekvensene skal vurderes opp mot miljømessige og agronomiske fordeler og ulemper. Departementet åpner for å vurdere lokale regelverk tilpasset ulike deler av landet. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere