Må ta hensyn til målet om økt norsk matproduksjon

Publisert 17.11.2017
  • Tips en venn om denne siden

Nedmodling av husdyrgjødsel

Det er viktig å finne løsninger som er endra bedre for klima og miljø, og som samtidig opprettholder norsk matproduksjon, dersom regelverket for organisk gjødsel skal endres.

Det arbeides med utkast til ny gjødselvareforskrift. Forskriften omfatter blant annet bruk av husdyrgjødsel, slam og biorest på jordbruksarealene. I utgangspunktet er dette avfallsprodukter, men likefult produkter som er en viktig ressurs som plantenæring. Gjennom nytt forskriftsutkast skal det sikres at produktene har en god kvalitet og at spredning av organisk gjødsel skal skje på en måte som er til beste for klima og miljø.   

Må ta hensyn til bonden og matproduksjon

- I tillegg må vi ivareta bondens interesser og målet om økt norsk matproduksjon, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Før nyttår skal det utarbeides et forslag til ny forskrift om husdyrgjødsel. Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet har fått i oppgave å gjøre denne jobben. Deretter skal utkastet behandles i Landbruksdepartementet før det sendes ut på høring.

Praktiske løsninger må på plass

I siste halvdel av november arrangeres to innspillsmøter hvor direktoratsgruppa legger fram vurderinger knytta til enkelte forslag. I arbeid med gjødselvareforskriften vurderes dagens spredearealkrav i forhold til næringsverdien i gjødsla og plantenes behov. Eventuelle endringer i spredearealkravene vil ha store konsekvenser for husdyrprodusentene.  

 - I dette arbeidet må mange hensyn avveies og kravene tilpasses. Det er i bondens og miljøets interesse at næringsstoffer ikke kommer på avveie, men det må arbeides med å finne praktiske løsninger i husdyrtette områder, sier Gimming.

Konsekvensutredning nødvendig

I tillegg blir det vurdert krav til husdyrgjødsellageret og spredemetode. Både krav til tett dekke og lagerkapasitet er sentrale spørsmål i forskriftsarbeidet. Spredemetoden er avgjørende for å redusere tap av nitrogen til luft. Samtidig erkjente Landbruksdirektoratet på innspillsmøte i Rogaland at det er vanskelig å stille krav til bestemte spredemetoder som følge av store variasjoner i terrenget.

- Det er svært viktig at ny og oppdatert kunnskap legges til grunn for eventuelle endringer i forskriften, og at endringene konsekvensutredes. Alle kostnadene ved ei endring må utredes nøye. Dersom bøndene må bygge nye gjødsellagre, få tilgang på større arealer for å holde oppe produksjonen og investere i maskinparken, er det avgjørende at det også blir tilstrekkelige overgangsordninger og økonomisk kompensasjon, understreker Gimming.

Viktig for miljø og klima

- Å utnytte husdyrgjødsla bedre, er viktig for miljø og klima. Det kan også gjøre oss til bedre agronomer og gi bedre avlinger. Det ligger mange muligheter her, men landbruket må gis økonomisk handlingsrom til å utnytte dem, og til å følge opp målene i landbrukspolitikken om økt norsk matproduksjon, avslutter han.

Det ble bestemt i jordbruksoppgjøret i 2009 at det skulle gjennomføres en helhetlig gjennomgang av regelverket som omhandler husdyrgjødsel. Det er Landbruks- og matdepartementet som i samråd med Klima- og miljødepartementet har gitt Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet i oppdrag å utarbeide forslag til revidert forskrift. Departementet har bedt om at det i forbindelse med arbeidet gjøres konsekvensutredninger for ulike aktører, og at konsekvensene tallfestes så langt som mulig. Konsekvensene skal vurderes opp mot miljømessige og agronomiske fordeler og ulemper. Departementet åpner for å vurdere lokale regelverk tilpasset ulike deler av landet. 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere