Liten tro på mer norsk mat med dagens politikk

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen vil møte befolkningsveksten med høyere matproduksjon, men 90 prosent av bøndene mener dette ikke er mulig med dagens situasjon i landbruket.

I Landbruks- og matmeldingen fra 2011 slo Regjeringen fast at matproduksjonen i Norge skal øke i takt med befolkningsveksten:

”Statistisk sentralbyrå anslår at det vil bli 20 pst. flere innbyggere i Norge de neste 20 årene. Det skal legges til rette for at den landbaserte matproduksjonen kan øke i takt med etterspørselen til en økende befolkning i Norge. De tre viktigste forutsetningene for nasjonal matsikkerhet er kontinuerlig produksjon av mat, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og et velfungerende handelssystem.”

I forrige uke gjorde Agri Analyse en undersøkelse blant 1021 aktive bønder. Resultatene viser at 6 av 10 tror de vil kunne klare å øke produksjonen på sitt gårdsbruk med 10 prosent innen 2020, men bare en av ti tror dette er mulig med dagens situasjon i landbruket.

Regjeringen har som mål å øke landbruksproduksjonen i Norge i takt med befolkningsøkningen. Vil du kunne klare å øke produksjonen på ditt bruk med 10 prosent innen 2020?

På spørsmål om hva som skal til for å kunne øke produksjonen svarer 72 prosent av bøndene at de må ha bedre inntekter fra jordbruket.

Hva er viktigst for at du skal kunne klare en slik økning? (Flere svar mulig)

Diagrammet over viser at også tilgang til større areal og flere investeringsmidler er viktig for å kunne klare produksjonsmålet.

-Vi er klare til å øke produksjonen i takt med befolkningsøkningen, men for å få det til må inntektene i næringa økes. Dette har vi forsøkt å kommunisere til politikerne, og denne undersøkelsen viser at våre egne er enige med oss, sier leder for Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

-Myndighetene har tatt det første steget ved å styrke importvernet. Nå må de følge opp ved å gi bonden mer for råvarene de produsere og de må øke budsjettoverføringene. 

 

 


 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere