På fredag ble det klart at regjeringa vil sette en frist for hvor lang tid det kan gå før en landbrukseiendom har fått en ny eier etter at siste eier gikk bort. I dag er det mulig å la landbrukseiendommer bli liggende som dødsbo over mange år, uten krav til bo- eller driveplikt. Praksisen fører til at eiendommer blir stående ubebodde og uten drift og vedlikehold.

- Vi er veldig fornøyde med at det nå blir foreslått en lovendring. En tidsfrist for hvor lenge et dødsbo kan eie en landbrukseiendom vil bidra til at flere landbrukseiendommer blir holdt i aktiv bruk eller blir omsatt. I høringsforslaget var tidsfristen fem år, det er bra at det endelige lovforslaget nå lyder på tre år i tråd med vårt innspill, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Regjeringa følger opp behandlingen av arveloven i Stortinget i 2019, hvor Justiskomiteen i sin innstilling foreslo å innføre en frist for skifte av dødsbo som omfatter en landbrukseiendom.  I innstillingen viste komiteen til høringsinnspillene fra Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag.

- Dette er en sak Bondelaget har jobbet lenge for. Vi ser at det vil kunne bidra til økt bosetting i distriktene. En økt omsetting av disse eiendommene kan få flere interesserte inn i landbruket, og antall gårder som ligger til forfall vil reduseres, sier Sigrid Hjørnegård.

Lovforslaget fra regjeringen er i tråd med innstillingen fra Justiskomiteen i 2019. Norge blir ikke alene i Norden om en slik tidsfrist. Sverige har en tidsfrist på fire år for skifte av landbrukseiendommer, mens Danmark har en frist på ett år som gjelder for alle eiendommer.