- Landbruksmodellen er underfinansiert

Publisert 28.01.2016
  • Tips en venn om denne siden

Se innlegget hvor Lars Petter Bartnes blant annet diskuterer årsakene til svekka norsk kanaliseringspolitikk.

Lars Petter Bartnes

Kanaliseringspolitikken var tema da leder Lars Petter Bartnes gikk på scenen under Kornkonferansen på Oslo kongressenter onsdag. Bartnes viste hvordan den viktige landbrukspolitiske ordningen, som ble innført på 50 tallet, er i ferd med å svekkes.

- Vi ser nå at produksjonen av gras er på vei tilbake på Østlandet, mens grasarealer går ut av drift på Sør- og Vestlandet. For Norge representer er dette en tapt mulighet til selvforsyning, sa Bartnes.

- Selv om vi inkluderer fisk har vi i dag en selvforsyning på bare 42 prosent. Det er det flere i samfunnet som burde interessere seg for. Regjeringen bør ta innover seg viktigheten av å optimalisere den matproduksjonen som vi kan ha i dette landet, sa han.

Poltikk, teknologi og lønnsomhet

Kanaliseringspolitikken handler om at de arealene det kan dyrkes korn på blir brukt til det, mens de øvrige jordbruksarealene blir benyttet til gras- og husdyrproduksjon.  På den måten blir produksjonen spredt utover hele landet, og potensialet til selvforsyning blir utnyttet.

- Årsakene til svekkelsen er blant annet politiske føringer, teknologisk utvikling og svakere lønnsomhet i kornproduksjonen sammenlignet med grovforkrevende produksjoner. I tillegg til lavere selvforsyning fører dette til at arealer i distriktene går ut av drift og at verdiskaping og viktige arbeidsplasser forsvinner.

- Landbruksmodellen er underfinansiert

Kanaliseringspolitikken er en sentral del av den norske landbruksmodellen. Bartnes viste til at også andre deler av modellen i dag er under press, og nevnte importvernet, markedsreguleringene og jordbruksavtalen.

- Dette er ikke tiden for å kaste den norske landbruksmodellen på båten. Det handler om å holde fast ved de viktige landbrukspolitiske virkemidlene vi har og tilpasse dem dagens situasjon, sa Bartnes.

- Denne modellen har vi forvalta, tilpassa og modernisert, men de siste årene så er den underfinansiert. Dette kommer mest til uttrykk når vi ser at arealer går ut av drift i viktige områder som Telemark, Agder, i Nord-Norge og på Vestlandet.  Mens de små og mellomstore gårdene her blir utfordret øker presset på arealene som vi ønsker å produsere korn på. En bedre finansiering av den norske landbruksmodellen blir viktig framover, og vi skal være gjenkjennbare på det fram mot årets jordbruksforhandlinger.

Se opptak av innlegget til Lars Petter Bartnes fra Kornkonferansen i videovinduet under. Her kan du også se flere innlegg fra konferansen.

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere