Riksantikvaren er direktoratet for kulturmiljøforvaltning, og arbeider for vern av kulturmiljø, kulturarv og landskap. Landbruket inneholder store deler av Norges kulturarv, og det er viktig å forvalte disse kulturminnene på en god måte.

Kulturminnevern som en felles interesse

Under møtet poengterte Gimming at bevaring av landbrukets kulturarv er viktig for Bondelaget, og at vi er opptatt av å ha god dialog med Riksantikvaren når det gjelder kulturminneforvaltning i næringen.

- Det er behov for å ta vare på kulturminner i det brede. Landbruket ivaretar historier og tradisjoner av stor verdi for samfunnet – Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

Under møtet ga Bondelaget en orientering om utfordringene i regelverket i forbindelse med kulturminneforvaltning i landbruket – og praktiseringen av dette – sett fra Bondelagets perspektiv. Her ble ulike temaer gjennomgått, blant annet landbrukets behov for effektivisering og økt matproduksjon i møte med kulturminneforvaltningen, kostnader knyttet pålagte tiltak- og arkeologiske utgravinger, nydyrking og drenering på nye arealer, og praksis ved utarbeidelse av kulturminneplaner i kommunene. Blant møtedeltakerne var det stor enighet om at kulturminnene våre best ivaretas gjennom aktivt bruk, og at dette må fokuseres på videre.

- Det er viktig at det tilrettelegges for en balanse mellom utvikling og bevaring, legger Gimming til.

Riksantikvaren ga videre en orientering om deres planer for å utarbeide en bevaringsstrategi for landbrukets kulturmiljøer, og medvirkning i denne prosessen. Her ønsker direktoratet å motta innspill fra mange ulike aktører.

- Nå går snart startskuddet for medvirkningsprosessen til vår nye bevaringsstrategi for landbrukets kulturmiljø. Målet vårt er at den skal bli et verktøy for samlet innsats og felles engasjement for å ta vare på prioriterte kulturmiljø i landbruket. Det handler om langsiktig forvaltning og skjøtsel av områder, og vi er opptatt av både dagens bruk og nye bruksområder for bygninger og anlegg, sier Geiran.

Til slutt orienterte Riksantikvaren om betydningen ulike miljøvirkemidler har for kulturmiljøet. Dette er blant annet RMP, SMIL-ordningen, Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvordningen i landbruket.