I en felles uttalelse til alle nordiske regjeringer og Nordisk råd oppfordrer Nordiske bønders sentralforbund (NBC) til å se på landbruket som en del av løsningen for en bærekraftig vekst. (se under for hele uttalelsen)

- De nordiske bøndene og samvirkeorganisasjonene ønsker å formidle at det er mulig å øke matproduksjonen og samtidig ta hensyn til miljøet, sier leder i Norges Bondelag og  nyvalgt president for NBC, Nils T. Bjørke.

Essensen i målet til det bærekraftige nordiske landbruket er å få ned utslipp per enhet.

- En betingelse for denne utvikling er imidlertid at det skapes stabile rammevilkår som kan sikre at det fortsatt er attraktivt å investere i matproduksjon og energi i de nordiske landene, sier Nils T. Bjørke.

Slik lyder uttalesen som også er utgangspunkt for et brev sendt til Nordisk Råd og alle de nordiske lands regjeringer:

Bærekraftig vækst: jordbruget har løsningerne

Repræsentanter fra de Nordiske Bondeorganisationers Centralråd (NBC) samlet ved det udvidede præsidiemøde i Danmark 28. – 30. august 2013 opfordrer beslutningstagere i Norden til at lægge vægt på landbrugs- og fødevareerhvervet samt skovbrugets potentiale til at skabe bærekraftig vækst i de nordiske lande:

  • Behovet for øget global fødevareforsyning skaber potentiale for bærekraftig vækst
  • De nordiske lande bør gå forrest i udviklingen af bærekraftig produktivitet
  • Gode rammevilkår er en betingelse for bærekraftig vækst

Verdens globale udfordringer er nært forbundne, og kan ikke løses uafhængigt af hinanden. Befolkningstilvæksten og det deraf følgende behov for øget fødevareproduktion skal balanceres med hensynet til natur og ressourcer samt med nødvendigheden af at udvikle en fossilfri, biobaseret energiforsyning. Disse udfordringer kan imidlertid vendes til et stort potentiale for bærekraftig vækst med udgangspunkt i landbrugs- og fødevareerhvervet samt skovbruget. Hvor beskyttelsen af miljø og naturressourcer traditionelt er blevet opfattet som uforeneligt med økonomisk vækst, har vi I en ny helhedstænkning mulighed for at behandle restprodukter som ressourcer i en cirkulær økonomi.

FAO forventer at den globale efterspørgsel på fødevarer vil stige 60 % frem mod 2050. Denne udfordring kræver nye tiltag og metoder, og det er vigtigt, at alle lande kan deltage. I denne sammenhæng bør de nordiske lande gå foran i udviklingen af cirkulære løsninger, der reducerer miljøbelastningen og forbedrer effektiviteten i hele fødevarekæden.

Landbrugs- og fødevareerhvervet i de nordiske lande har potentiale til at skabe bærekraftig økonomisk vækst gennem en styrkelse af den lokale og globale fødevare- og energiforsyning uden negative konsekvenser for miljø og klima. Ved målrettet at satse på nye anvendelser for biomasse og restprodukter vil det endog være muligt at opnå en positiv effekt på det samlede klimaregnestykke. En betingelse for denne udvikling er dog, at der skabes stabile rammevilkår, som kan sikre at det fortsat vil være attraktivt at investere i produktion af fødevarer og energi i de nordiske lande.

NBC (Nordens Bondeorganisationers Centralorganisation) er samarbejdsorganisation for de nordiske landes landbrugsorganisationer. Formandskabet går på skift mellem de fem nordiske lande, og overgik ved det udvidede præsidiemøde til Norge.