Etter vinterens lisensjakt er kun 51 jerv av totalkvoten på 134 dyr tatt ut. I fjellområdene i Sør-Norge var det store tap av sau til jerv i fjor. Dette gjelder spesielt indre deler av Sogn mot Oppland og i Nordre deler av Hedmark hvor bestanden i flere år har ligget over målet. – Norges Bondelag krever at Klima- og miljøministeren sørger for nødvendig uttak av jerv utover våren, slik at jervebestanden kommer ned på Stortingets mål, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Lars Petter Bartnes. – Rovdyrtap gir store dyrelidelser og medfører stort psykisk stress for dyreeierne. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har et ansvar for å bidra til at tapene og lidelsene blir så små som mulig og vi forventer at hun følger opp med nye tiltak før beitesesongen, sier Bartnes. 

Glad for tap av færre sau og lam

Tall fra Miljødirektoratet viser at det i 2014 ble søkt om erstatning for 10 000 færre sau og lam tatt av rovvilt enn i 2013. Det var i alt 1672 sauebønder som søkte om rovdyrerstatning for 45 336 sau i 2014. Dette er en nedgang på om lag 18 % sammenliknet med 2013.

– Selv om det også i 2014 var områder med store tap, er det positivt at det totale rovdyrtapet på sau som beiter i utmark i Norge har gått ned, sier Bartnes.

Uttak av rovdyr i beiteområdene virker

– Det at bestanden av gaupe og jerv nå ligger lavere enn tidligere og at Miljødirektoratet sørget for uttak av seks bjørner og fem ulver før beitesesongen 2014 har helt klart virket positivt, sier Bartnes og legger til at hannbjørner som holder til utenfor binneområdene tar mye sau. Et målrettet uttak av slike hannbjørner har erfaringsvis gitt gode resultater.

På samme måte er uttak av ungulver som kommer fra Sverige utover våren og forsommeren viktig. Det er nødvendig å ta ut disse individene før de etablerer seg og gjør store skader i saueflokkene.

Kontakt: Lars Petter Bartnes, tlf 900 84 576.