Striden står om seterforskriftens paragraf 9, og hva som skal til for at ei seter kan betraktes for å være i bruk.

Bakgrunnen for saken er tre klagesaker til SLF om kriteriet for når en seter ansees for å "være i bruk". Det bruksberettigede bruk har sluttet med husdyr og jorda er bortleid. Samtidig blir setervollen høstet og fôret solgt. Tolkningen SLF legger til grunn er at retten til beite og seter er knyttet til egen besetning,  og at setra bare anses for å være i bruk dersom egen besetning beiter på setra eller fôret høstes til bruk av egen besetning.

Norges Bondelag har på sin side innhentet en tolkning av det omtalte lovverket og forskriften, og professor Thor Falkanger som uttaler at: "-Jeg kan ikke se at SLFs standpunkt kan opprettholdes, skriver professor Thor Falkanger i notatet til Norges Bondelag. Falkanger viser blant annet til en tidligere rettsavgjørelse der retten slo fast at allmenningsretten etter fjelloven IKKE er betinget av at det er husdyrhold på gården; det er tilstrekkelig at det skjer/kan skje "jordbruksdrift".

Bondelaget har sendt Falkangers tolkning til Statens landbruksforvaltning som opprettholder sitt sin. Norges Bondelag holder fast ved at SLF må endre sin tolkning, og ber om at partenes møtes så snart som mulig.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Ole Jacob Helmen.

Bondelagets temasider jus og skatt

Les også: Fôrproduksjon nok for å beholde seteretten