Klima- og miljødepartementet har i dag stadfestet fellingsvedtaket fra rovviltnemndene, og det er klart at det blir jakt på en helnorsk ulveflokk, og to grenseflokker i ulvesona denne vinteren. – Viktig for tilliten til rovviltforvaltningen, og viktig for beitebrukerne, sier Erlend Fiskum, som er rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Det er store deler av tidligere Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark som utgjør ulvesona. Rovviltnemndene i dette området vedtok i september fellingen, som ble klaget på. Vedtaket som i dag kom fra KLD opprettholder det opprinnelige vedtaket fra Rovviltnemndene. Dermed kan jakta starte 1. januar til 15. februar. Vedtaket om felling gjelder det helnorske reviret Rafjellet og de to grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden.

Stadfester Høyesterettsdom

Det har tidligere vært uenighet om hvordan og hvorvidt ulvebestanden innenfor ulvesona skal reguleres gjennom lisensjakt. Uenigheten gikk helt til Høyesterett, som i mai i år fastslo at bestanden også innenfor ulvesona skal kunne reguleres, og at ulvesona dermed ikke er et ulvereservat. Vinterens jakt er den første etter Høyesterettsdommen. – Med dagens vedtak om felling, stadfester Klima- og miljødepartementet både Høyesterettsdommen og stortingets vilje i rovviltpolitikken. Nå håper jeg det blir ro rundt reguleringen av ulvebestanden. Dette er viktig for bøndene både i ulvesona og i randsona rundt, sier Erlend Fiskum.