Representantskapet i Norges Bondelag vedtok i dag en resolusjon som angir retningen for kravet fra Norges Bondelag  i årets jordbruksoppgjør. Kravet legges frem i slutten av april. Bondelaget håper årets oppgjør skaper optimisme i næringen.

- Vi prioriterer storfe, korn og frukt og grønt. På storfe ønsker vi oss kvalitetstillegg. Bønder som leverer kvalitet og mengde skal premieres. Tidligere var fokuset på antall dyr. Kornbonden skal og få igjen for kvalitet og mengde. Vi ønsker å styrke kornproduksjonen ved å øke prisen, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke. Han understreker betydningen av å samtidig sikre lønnsomheten i husdyrproduksjonen som er avhengig av norsk korn.

Resolusjon vedtatt 21.03.13:

Inntektsløft gir økt matproduksjon på norske ressurser

 Representantskapet i Norges Bondelag mener jordbruksforhandlingene 2013 må avklare regjeringen og Stortingets vilje til å oppfylle målet om økt matproduksjon på norske ressurser. Skal norske bønder øke matproduksjon må det være økonomisk lønnsomt å utnytte arealressursene over hele landet. Produksjonsfordelingen i norsk landbruk må opprettholdes. Økt matproduksjon forutsetter en inntektsutvikling som i betydelig grad reduserer avstanden til andre grupper. Dette er avgjørende for å sikre rekruttering og bremse avgangen i næringa. Årets oppgjør må skape optimisme og begeistring.  

 

Inntektsutviklinga må sikres gjennom:

  • å utnytte mulighetene for økte priser i markedet
  • en sterk økning av budsjettmidlene med fokus på bedre kvalitet og økt produksjon over hele landet

 Representantskapet vil spesielt understreke følgende:  

  • Sammenhengen mellom distrikt, struktur og driftsulemper må ha økt fokus
  • Det må stimuleres til økt mengde og kvalitet av norske fôrressurser 
  • Virkemidler som stimulerer til økt produksjon og kvalitet i storfekjøtt- og kornproduksjon må prioriteres
  • Inntektene i husdyrproduksjonene må styrkes. Bruk av norske forressurser må prioriteres samtidig som kostnadene holdes nede.
  • Det må prioriteres tiltak som øker produksjon og forbruk av norsk frukt og grønt
  • Investeringsvirkemidlene må økes og innrettes slik at de også stimulerer til investeringer på små og mellomstore bruk. Det er særlig viktig å fornye driftsapparatet i melkeproduksjonen
  • En styrking av velferdsordninger er nødvendig for å sikre rekruttering og likestilling

 Representantskapet i Norges Bondelag har store forventninger til at Regjeringen  tar målet om økt matproduksjon på alvor!