Samlet gir innspillene en god pekepinn på hva som rører seg rundt om i næringa. Innspillene er med å danne grunnlaget for hva som prioriteres i årets krav til jorbdruksforhandligene. 

Bredden i organisasjoner og virksomheter er stor. Alt fra Stiftelsen Norsk Mat, Scandza og Norsk havreforening til Fremtiden i våre hender og Norsk skogeierforbund.

– Det har vært innholdsrike og lærerike dager. Vi har hatt konstruktive samtaler og fått mange gode innspill. Det er alltid klokt med meningsutveksling når politikk i neste omgang skal utformes, sier Bodhild Fjelltveit som er 2. nestleder i Norges Bondelag.

Hun sier at disse innspillsmøtene er en viktig del av arbeidet med å utforme kravet til våren.

– Vi er avhengig av en bredest mulig oppslutning om vårt viktige arbeid framover. Dette er også nettverksbygging. Her møter vi organisasjoner og lag som er spesialister på sine felt og sine produksjoner. Da er slike møtepunkt viktig for forhandlingsutvalget blant annet for å kunne diskutere ulike problemstillinger og lete etter gode og treffende løsninger, sier Fjelltveit.

 

 

Disse har gitt sine innspill:

Stiftelsen Norsk Mat
Norsk hjorteavlsforening
Norsk havreforening
FKAs kontraktsavlerlag for såkorn
Opplysningskontoret for frukt og grønt
Den Norske Alpakkaforening
Norsk Gartnerforbund
Scandza
Alliansen ny Landbrukspolitikk
Norsk Fjørfelag
Bondens Marked Norge
Jordvern Norge
Orkla ASA
NORSØK
Graminor
Fiskå mølle AS
Norsk sau og geit
Norsk Seterkultur
Forum for Norsk Grønt
Geno SA
Sagaplant
NBU
Sonegrenser Stjørdal
Rørosmeieriet AS
Norsk landbruksrådgivning
Norges skogeierforbund
Q-meieriene AS
Inn på tunet SA
Den norske veterinærforening
Norsk bufe
Framtiden i våre hender
Norske Landbrukstenester
Avlslaget for sidet trønder og nordlandsfe
Regenerativt Norge
Hoff SA
Felleskjøpet Rogaland Agder
Laget for Vestlandsk raudkolle
Kontraktdyrkernes Landslag
Innovasjon Norge
Norsvin
Debio
Kornbøndenes interesseorganisasjon
Tyr
Spire
Forum for Utvikling og Miljø
Nasjonalt kompetansesenter for landbrukshelse
Matsentralen
Økologisk Norge
Norges Birøkterlag
Norsk Gardsost
Norsk frøavlerlag