En stor delegasjon med statssekretærene Widar Skogan (LMD og Maren Hersleth Holsen (KMD) i spissen besøkte i går Laila-Merethe Myrhaug og Jim Fosshaug, som de siste årene har mistet over 100 voksne sauer i bjørneangrep. 

Statssekretærer, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, andre embetsmenn, ordfører, Bondelag, Mattilsynet og SNO var på hjemmebesøk hos den berørte bonden i Bardu mandag. Sammen med flere beitebrukere i området har Laila og Jim i flere år mistet en mengde sauer til bjørn.

- Jeg har allltid vært interessert i saueavl, men gleden er borte for lengst. Det nytter ikke når du sender sauene ut til rovdyr i utmarka. Jeg gruet meg til årets lamming, og jeg vet ikke om vi orker mer, sa Laila-Merethe Myrhaug. Det er sterke ord fra bonden, som har prøvd alle tiltak for å unngå tap til bjørn, i flere år. Men likevel, bjørnen er tilstede, og tap er uunngåelig.

Klima- og miljødepartementets statssekretær Maren Hersleth Holsen, syntes det var nyttig å komme ut for å se hvordan beiteterrenget artet seg, og fikk en større forståelse for at det var vanskelig å ha full oversikt over dyrene i de bratte fjellsidene i Bardu. Men det kom likevel ingen lovnad om uttak av binna med unger som befinner seg i området. Saken er til klagebehandling og hun ville derfor ikke kommentere den konkrete saken.

Widar Skogan, som er tidligere sauebonde og nå statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, var på sin side klarere på at dette må man finne en løsning på. Bjørnen befinner seg i et beiteprioritert område, der man har en målsetning om at beitebrukerne skal prioriteres. Samtidig har man et bestandsmål som ikke er nådd, og terskelen for å ta ut ei binne med unger er derfor høy. Men skal man ha bærekraftig og klimavennlig kjøttproduksjon i utmark må man søke løsninger, det være seg flytting av individer, eller utskyting.

- Når statssekretærene er så tydelige på at de vil finne en løsning, forventer jeg at de gjør det, og at de gjør det fort. Nå må bonden og sauene prioriteres, dette er et beiteprioritert område, sier John-Erik Skjellnes Johansen. Han er styremedlem i Norges Bondelag, og var med på befaringen mandag. 

Både rovviltansvarlig i Troms Bondelag, Jan Ottar Østring, leder i Troms Bondelag Svein Olav Thomassen tok også til orde i debatten og viste til at det alltid er bonden som taper, selv i beiteprioriterte områder. Det etterlyses en oppfølging av Stortingets vedtak i rovviltforliket, og hvis dette ikke kan etterfølges, så må man behandle saken på nytt.