Bakgrunnen for Tines forslag er store lagre av ost, skummetmelkpulver og smør, og behovet for å hindre ytterligere oppbygging av ostelagre fram mot bortfall av eksportstøtte i 2020.  Det er bortfallet av eksportstøtten som gjør at de ordinære markedstiltakene ikke er tilstrekkelige.

Ønsker avbøtende tiltak: Bondelagsleder Lars Petter Bartnes. - Det viktigste tiltaket for å møte bortfallet av eksportstøtten og Jarlsbergsesksporten er å øke salget i det norske markedet. Både Tine og de andre aktørene har her en viktig oppgave, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes og presiserer at det er nødvendig å sette i gang avbøtende tiltak nå for å møte situasjonen som kommer til å oppstå etter fjerningen av eksportsubsidiene i 2020.

For å være forberedt på endringene som kommer når eksportstøtten til ost faller bort, er Bondelaget positive til å avstemme produksjonen allerede nå. - Å inndra den statlige delen av omsatte melkekvoter er et godt avbøtende tiltak, sier Lars Petter Bartnes.

Det ble likevel ikke noen avtale mellom LMD og Norges Bondelag om å holde tilbake statlig del av melkekvotene, fordi avtalepartene ikke er enige om hvordan utkjøpet skal finansieres.

Stortingsflertallet har understreket at «utfasingen av eksportsubsidier må gjennomføres på en måte som sikrer muligheter for en gradvis tilpasning til en ny konkurransesituasjon, også gjennom at avbøtende tiltak vurderes».

– Utfasingen av eksportstøtten til om lag 100 millioner liter melk er en beslutning fattet av Stortinget, og avbøtende tiltak må derfor finansieres over statsbudsjettet, slår Bartnes fast.

LMD på sin side mener at utkjøpet finansieres med omsetningsavgift, altså av bøndene selv.

- Det er beklagelig at LMD ikke følger opp Stortingsflertallet, og skyver ansvaret for eksportstøtten fjernes over på bøndene. Dersom bonden skal betale regninga for utfasingen av eksportstøtte, er ikke dette et avbøtende tiltak, sier Bartnes.

Fakta om omsetning av melkekvoter:

  • Hvis en melkebonde ønsker å avlutte sin melkeproduksjon og selge melkekvota, kan inntil 80 % av kvota selges privat innad i fylket, mens 20 % må selges til Staten til kr 2,50 per liter. Staten selger disse melkekvotene videre til melkebønder til samme pris. 
  • I 2015 ble det omsatte Staten om lag 5,7 millioner liter melkekvote. 
  • Les mer om melkekvoter hos Landbruksdirektoratet.