Fakta om kvotedrøftingene:
- Årlige drøftinger mellom landbruksnæringa og -myndighetene. Baserer seg bla på prognoser fra Tine på hvor mye melk som vil produseres og hvor mye markedet vil etterspørre.  
- Produksjonen reguleres ved å justere forholdstallet som angir hvor stor del av melkekvotene bonden kan produsere.
- Med forholdtallet 0,98 kan bonden produsere 98 prosent av kvoten.
- Produseres det mer enn forholdstallet angir, ilegges overproduksjonsavgift.  

De årlige kvotedrøftingene mellom landbruket og staten fant sted i dag. Med bakgrunn i prognoser for i 2018, valgte partene å videreføre dagens forholdstall for disponibel kvote på kumelk til 0,98 og dagens forholdstall for geitemelk på 0,96. I praksis angir altså dette hvor stor del av kvoten sin bonden kan levere.

Avgjørende å sikre stabilitet

- Det avgjørende for Norges Bondelag har vært å dekke mest mulig av markedet med norsk melk, men samtidig unngå kostbar overproduksjon. En videreføring av dagens forholdstall vil bidra til et balansert marked, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Markedsregulator Tine anslår et melkebehov på 1498 millioner lite kumelk neste år, og med et forholdstall på 0,98 vil Tine kunne forvente et mottak av rundt 1491 millioner lite kumelk. Årets dårlige avlinger har bidratt til mindre produksjon av fôr i deler av landet, og dette gjør at det er en viss usikkerhet om hvor stor produksjonen kan bli neste år. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ba derfor i dagens møte om at situasjonen blir vurdert på nytt i første halvår av 2018.