Ingen anke reduserer rovdyrkonfliktene

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget, NSG og NBS ber staten IKKE anke saken fra lagmannsretten om rovdyrerstatning.

To ganger har sauebonden Ole Krokann vunnet saken mot staten om erstatning for dyr tapt til rovdyr. Først i Tingretten, siden i Lagmannsretten.

Dette sa Lagmannsretten

Frostating lagmannsrett sa i sin konklusjon at: "Det ble ikke foretatt en tilstrekkelig bred vurdering av årsaksfaktorer som kunne forklare Krokanns tap, eventuelt kunne elimineres som lite sannsynlige. Bevisførselen har vist at det ikke er noen holdepunkter for at det forelå noe ekstraordinært forhold som kunne forklare et såpass stort tap utover normaltapet."

Ber staten om IKKE å anke

Nå ber Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om at staten IKKE anker saken til Høyesterett. I et brev til Miljøverndepartementet skriver de tre organisasjonene at "En anke til Høyesterett vil bidra til å øke konfliktnivået i en sak av stor betydning for svært mange småfeholdere i områder med rovviltskader."

Lovfestet rett til full erstatning

- Den lovfestede retten til full erstatning for tap av beitedyr til rovvilt er et viktig, konfliktdempende tiltak i rovviltpolitikken, skriver de tre organisasjonene. Samtidig blir det vist ttil at beitenæringa over flere år har påpekt at forvaltningens praktisering av erstatningsforskriften har medført at retten til full erstatning for rovvilttap ikke blir oppfylt for de beitedyrene som ikke lar seg gjenfinne i utmarka.

Staten må innrette seg etter avklaringen

-Forvaltningen har i sin praksis ikke fulgt de forutsetninger og retningslinjer for skjønnet som følger av erstatningsforskriften, skriver organisasjonene i brevet der de ber staten innrette seg etter den rettslige avklaringen i sin praktisering av erstatningsreglene.

Les også:

Ole Krokann vant sak om rovdyrerstatning

Politikere enige om å se på rovdyrforliket

Bondelagets fagside rovdyr

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere