Ingen anke reduserer rovdyrkonfliktene

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget, NSG og NBS ber staten IKKE anke saken fra lagmannsretten om rovdyrerstatning.

To ganger har sauebonden Ole Krokann vunnet saken mot staten om erstatning for dyr tapt til rovdyr. Først i Tingretten, siden i Lagmannsretten.

Dette sa Lagmannsretten

Frostating lagmannsrett sa i sin konklusjon at: "Det ble ikke foretatt en tilstrekkelig bred vurdering av årsaksfaktorer som kunne forklare Krokanns tap, eventuelt kunne elimineres som lite sannsynlige. Bevisførselen har vist at det ikke er noen holdepunkter for at det forelå noe ekstraordinært forhold som kunne forklare et såpass stort tap utover normaltapet."

Ber staten om IKKE å anke

Nå ber Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om at staten IKKE anker saken til Høyesterett. I et brev til Miljøverndepartementet skriver de tre organisasjonene at "En anke til Høyesterett vil bidra til å øke konfliktnivået i en sak av stor betydning for svært mange småfeholdere i områder med rovviltskader."

Lovfestet rett til full erstatning

- Den lovfestede retten til full erstatning for tap av beitedyr til rovvilt er et viktig, konfliktdempende tiltak i rovviltpolitikken, skriver de tre organisasjonene. Samtidig blir det vist ttil at beitenæringa over flere år har påpekt at forvaltningens praktisering av erstatningsforskriften har medført at retten til full erstatning for rovvilttap ikke blir oppfylt for de beitedyrene som ikke lar seg gjenfinne i utmarka.

Staten må innrette seg etter avklaringen

-Forvaltningen har i sin praksis ikke fulgt de forutsetninger og retningslinjer for skjønnet som følger av erstatningsforskriften, skriver organisasjonene i brevet der de ber staten innrette seg etter den rettslige avklaringen i sin praktisering av erstatningsreglene.

Les også:

Ole Krokann vant sak om rovdyrerstatning

Politikere enige om å se på rovdyrforliket

Bondelagets fagside rovdyr

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere