For å være trygg på at vi har god matsikkerhet og matproduksjon over hele landet, trenger bonden ei inntekt på nivå med andre grupper i samfunnet. I dag har regjeringa presentert sin opptrappingsplan og hvordan regne ut bondens inntekt, noe Norges Bondelag har jobbet for gjennom mange år.  

– Det er på høy tid at regjeringa endelig kommer med sitt forslag, men dette er ikke godt nok for det løftet norske bønder trenger. Økonomien på mange norske gårder er dårlig, og det trengs virkelig en opptrappingsplan for hvordan inntektene skal løftes de neste årene, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.  

Nå ligger ansvaret i Stortinget, og et nytt tallgrunnlag skal brukes allerede i jordbruksforhandlingene denne våren.  

– Dette er for defensivt fra regjeringa, nå skal vi jobbe for forbedringer i Stortinget. Hva dette faktisk betyr for inntektsopptrappingen, vil vi se i jordbruksoppgjøret, sier Bondelagslederen. 

Innledende kommentarer til forslagene:  

  • Regjeringa vil legge inn et effektivitetskrav som blir for stramt. Det er store variasjoner i de naturlige forutsetningene på norske gårder, og det må inntekstberegningen ta hensyn til.  
     

  • Regjeringa holder på at et årsverk i landbruket er flere timer enn for lønnsmottakere. Dette er utdatert. Når bondens inntekt skal sammenlignes med lønnsmottakere, må det vi sammenligner være mest mulig likt. Det er et prinsipielt spørsmål, selvsagt skal det være like mange timer bak et årsverk i landbruket som i resten av samfunnet. 
     

  • Bondelaget mener også at egenkapitalen bonden investerer i gården må ha en fornuftig avkastning. Vi har i lang tid krevd at inntekt til arbeid og egenkapital skilles når bondeinntekt skal sammenlignes med lønnsmottakere, og det grepet tar regjeringa nå. De har ikke vist noen tall, derfor kan ikke vi gi noen konkret vurdering av hva forslaget betyr sammenlignet med hva Bondelaget har ment.  

Deler målet om økt selvforsyning 

Når regjeringa legger opptrappingsplanen for inntektene i landbruket som en del av planen for økt selvforsyning, viser det at de ser hvor viktig bondens inntekt er for å øke selvforsyninga.  

– Det er ikke slik at selvforsyninga øker av seg selv ved at denne Stortingsmeldinga blir lagt fram. En viktig forutsetning for økt selvforsyningsgrad er å øke inntekta til bonden. Stortinget må lande denne saken kjapt, slik at vi får et nytt tallgrunnlag allerede til vårens forhandlinger, sier Gimming.