Arbeidsgruppen har bestått av:
Landbruksdirektoratet
Miljødirektoratet
Norges Bondelag
Norsk Bonde og Småbrukarlag
Enova
Innovasjon Norge

Bakgrunn

Regjeringen lanserte i 2009 en målsetning om at 30 prosent av norsk husdyrgjødsel skulle gå til biogassproduksjon innen 2020. Det er imidlertid kun 1 prosent av gjødselressursene (ca. 70. 000 tonn) som er utnyttet i biogassproduksjon i dag. 

Utnyttelse av husdyrgjødsel i biogassproduksjonen bidrar til reduksjon av klimagassutslipp både i landbruket og andre sektorer. Ved å bruke husdyrgjødsel til biogass reduserer man utslipp av metan og lystass fra gjødsellager. Klimagassutslipp reduseres ytterligere dersom produsert biogass erstatter fossile energibærer og biorest erstatter mineralgjødsel.

Arbeidsgruppen hvor Norges Bondelag har vært en aktiv deltaker har sett på hvilke barrierer som finnes i dag og basert på det kommet med sine anbefalinger. 

"Biogass som klimatiltak blir viktig i landbrukets klimaplan." 

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag forteller at biogass vil bli en viktig brikke når jordbruket snart legger fram sin klimaplan, samtidig som det har en positiv effekt for andre sektorer.

Barrierer

De viktigste barrierene er knyttet til transportkostnader ved levering, og manglende mottaks- og oppgraderingskapasitet. I tillegg er det enkelte utfordringer knyttet til avsetningen. 

Anbefalinger for hvordan eksisterende virkemidler bør innrettes:

  • At klimanytte er ett av kriteriene for tilskudd til investering i produksjonsanlegg for biogass
  • Støtte til investering i gårdsanlegg løftes til 50 prosent
  • Tilskudd til bioøkonomiprosjekter opprettholder satsing på biogass
  • Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg (tilskudssatsen økes, hensyn til utmålingsenhet opprettholdes, det forankres en 10-års garanti i jordbruksavtalen.)

Anbefalinger for nye virkemidler:

  • At det stilles krav om dekke på biorestlageret og miljøvennlig spredning av biorest
  • Opprette et nettverk og rådgivningstilbud for gårdsanlegg
  • At det utarbeides en veileder i selvkostregelverket

Vi syns utvalgets anbefalinger er interessante og vil se nærmere på de fram mot jordbruksforhandlingene, sier Sigrid Hjørnegård.

LES HELE RAPPORTEN HER: