Holder fast ved harmonisering av ammoniakk-norm

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag holder fast ved at ny norm for mulig eksponering av ammoniakk bør tilsvare EUs normer.

Illustrasjonsfoto: Marthe HaugdalArbeidstilsynet har foreslått en ny administrativ norm for ammoniakk. Administrative normer er retningsgivende for hva man kan utsettes for i arbeidsatmosfæren. En administrativ norm er en anbefalt maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker over en viss periode. Den administrative normen er som regel beregnet for gjennomsnittskonsentransjonen i en 8-timersperiode. Arbeidstilsynet mener normen skal være 15 ppm ppm = parts per million), mens Norges Bondelag holder fast ved at normen skal være 20 ppm - eller tilsvarende normen i EU.

Kan føre til økt avvikling

-Næringen ønsker å drive lovlig, og et regelverk som virker uoppnåelig kan desverre virke mot sin hensikt, skriver Bondelaget i et brev til Arbeidstilsynet. - Det er betydelig fare for at en norm for ammoniakk på 15 ppm ikke vil øke fornyingstakten, men føre til økt avvikling, heter det.

Arbeider for å redusere eksponeringen for ammoniakk

Norges Bondelag understreker samtidig at landbruket arbeider for å redusere eksponeringen for ammoniakk, både av hensyn til mennesker, dyr og økonomi. - Dagens regelverk er en utfordring i en del sammenhenger, og det arbeides både med rutinebeskrivelser og annen veiledning om drift og tekniske løsninger for å redusere eksponeringstid og -nivå. Samtidig er man opptatt av at regelverk er slik at det er oppnåelig i forhold til tilgjengelig teknologi, normal fornyingtakt, og i størst mulig grad harmonerer med land det er naturlig å sammenlikne seg med, heter det.

-For enkelte produksjonsformer er forslaget svært utfordrende, sev om norsk husdyrbruk har tatt i bruk tilgjengelig teknologi/byggestandarder, skriver Norges Bondelag til Arbeidstilsynet.

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere