Stortingsmeldinga er bra på mange punkter, men ikke godt nok for det løftet norske bønder trenger. I vårt høringsinnspill peker vi på en rekke forbedringer, som er det vi mener må til for å få økt selvforsyning og bondeinntekt på samme nivå som andre grupper, sier Bjørn Gimming.

I mars presenterte regjeringa sitt forslag til metode for å måle bondeinntekta. Torsdag denne uka skal forslaget høres i Næringskomiteen, og endelig vedtas i Stortinget i løpet av april.

- Nå som regjeringas forslag endelig har kommet, er vi klare med våre forslag  til forbedringer i Stortingsbehandlingen, sier Gimming.

LES VÅRT HØRINGSINNSPILL HER

I Bondelagets høringsinnspill ber vi om at Stortinget sikrer en varig jamstilling av inntektene mellom jordbruket og andre grupper, og at sammenligningen må baseres på samme timetall i et årsverk for jordbruket og andre grupper. Norges Bondelag mener også at egenkapitalen må gis en fornuftig avkastning i grunnlagsmaterialet som skal brukes i inntektsnivåsammenligning med lønnsmottakerne. Avsetningen på egenkapitalen må være så stor at man reelt sett ikke tærer på egenkapitalen.

- Ingen grunn til normeringsfaktor

Regjeringa vil sette noen krav til effek
tiv ressursbruk, og legger inn en normeringsfaktor på 20 prosent. På denne måten blåser de opp bondeinntektene før sammenligning med andre grupper.

- Bondelaget mener det ikke er noen grunn til å legge inn en normeringsfaktor. Landbruket har vist sterk produktivitetsvekst i mange år. Regjeringa konstruerer en inntekt som ikke er innenfor rekkevidde for alle bønder. Nå jobber vi for å få gjennomslag for våre standpunkt i Stortinget, sier Gimming.

Selv om vi mener det ikke er grunnlag for normering før bondens inntekt sammenlignes med andre, mener vi det er riktig å peke på hvordan dette kan løses. Dersom Stortinget likevel vil legge til en normering, må den settes vesentlig lavere enn 20 prosent og legges inn som et fast kronebeløp.