Helhetlig vurdering bak naturens goder

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag mener verdisetting av økosystemtjenester og miljøbelastning kan være et nyttig verktøy for å styrke kunnskapsgrunnlaget.

Den rød-grønne regjeringen nedsatte i 2011 et ekspertutvalg for å utrede verdier av økosystemtjenester. Utvalget fikk blant annet i oppgave å beskrive konsekvenser for samfunnet av at økosystemtjenestene forringes, peke på hvordan relevant kunnskap best kan formidles til beslutningstakere, og gi anbefalinger om hvordan hensynet til økosystemtjenester kan bli bedre ivaretatt i private og offentlige beslutninger.

Helhetlig vurdering

Arbeidet munnet blant annet ut i NOU'en "Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester". - Verdsetting av økosystemjenester og miljøbelastning kan være et nyttig verktøy, skriver Bondelaget i sitt høringssvar og understreker samtidig at det uansett må ligge en helhetlig vurdering ti grunn for beslutninger som berører økosystemtjenester og miljøbelastninger.

Jordbruksarealenes betydning

Norges Bondelag legger vekt på at matpropduksjon er helt essensiell for å dekke menneskenes behov og kan ikke stilles opp mot målet om å bevare økosystemenes funksjon og biologisk mangfold. - Det overordnede målet må være både å dekke verdens befolknings matbehov og samtidig sikre økosystemenes funksjon og det biologiske mangfoldet, heter det.

Det internasjonale perspektivet

- Dersom norsk matproduksjon reduseres på grunn av strenge mijløkrav,og vi samtidig importerer mat fra land som stiller mindre strenge mijøkrav, vil den samlete globale miljøbelastningen øke, understreker Bondelaget som mener det er en svakhet ved utredningen at utvalget ikke har drøftet dette viktige perspektivet.

-Utvalget burde også ha drøftet Norges rolle som eksportør av olje, gass og kull og hvilke effekter dette har på økosystemene i form av sur nedbør og utslipp av klimagasser, heter det.

Høringssvaret til Naturens goder

høringssvaret tar Norges Bondelag også stiling til:

  • Grunnrentebeskatning og naturavgift.
  • Landbruksstøtten.
  • Grønt partnerskap og betaling for økosystemtjenester.
  • Tilskudd til hogst i bratt og ulendt terreng.
  • Klima.
  • Grønne sertifikater.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arild Bustnes, Finn Erlend Ødegård

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere