Helhetlig vurdering bak naturens goder

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag mener verdisetting av økosystemtjenester og miljøbelastning kan være et nyttig verktøy for å styrke kunnskapsgrunnlaget.

Den rød-grønne regjeringen nedsatte i 2011 et ekspertutvalg for å utrede verdier av økosystemtjenester. Utvalget fikk blant annet i oppgave å beskrive konsekvenser for samfunnet av at økosystemtjenestene forringes, peke på hvordan relevant kunnskap best kan formidles til beslutningstakere, og gi anbefalinger om hvordan hensynet til økosystemtjenester kan bli bedre ivaretatt i private og offentlige beslutninger.

Helhetlig vurdering

Arbeidet munnet blant annet ut i NOU'en "Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester". - Verdsetting av økosystemjenester og miljøbelastning kan være et nyttig verktøy, skriver Bondelaget i sitt høringssvar og understreker samtidig at det uansett må ligge en helhetlig vurdering ti grunn for beslutninger som berører økosystemtjenester og miljøbelastninger.

Jordbruksarealenes betydning

Norges Bondelag legger vekt på at matpropduksjon er helt essensiell for å dekke menneskenes behov og kan ikke stilles opp mot målet om å bevare økosystemenes funksjon og biologisk mangfold. - Det overordnede målet må være både å dekke verdens befolknings matbehov og samtidig sikre økosystemenes funksjon og det biologiske mangfoldet, heter det.

Det internasjonale perspektivet

- Dersom norsk matproduksjon reduseres på grunn av strenge mijløkrav,og vi samtidig importerer mat fra land som stiller mindre strenge mijøkrav, vil den samlete globale miljøbelastningen øke, understreker Bondelaget som mener det er en svakhet ved utredningen at utvalget ikke har drøftet dette viktige perspektivet.

-Utvalget burde også ha drøftet Norges rolle som eksportør av olje, gass og kull og hvilke effekter dette har på økosystemene i form av sur nedbør og utslipp av klimagasser, heter det.

Høringssvaret til Naturens goder

høringssvaret tar Norges Bondelag også stiling til:

  • Grunnrentebeskatning og naturavgift.
  • Landbruksstøtten.
  • Grønt partnerskap og betaling for økosystemtjenester.
  • Tilskudd til hogst i bratt og ulendt terreng.
  • Klima.
  • Grønne sertifikater.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arild Bustnes, Finn Erlend Ødegård

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere