Gir opp WTO-forhandlingar i Geneve

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

WTO-landa klarer ikkje bli samde om ein pakke før ministermøtet på Bali neste veke. Det kan bli vanskeleg for ministrane å dra i land dei siste detaljane på Bali, trur generaldirektøren.

- Det som gjenstår å forhandle om er ikkje noko som lett kan handterast av ministrane på Bali. Sjølv om vi kan peike ut landingssoner i dei fleste gjenverande sakene, er usemjene for mange og for tekniske, sa ein skuffa WTO-generaldirektør til Hovudrådet.

Samde om ei pakke?

Ikkje sidan 2005 har ein ifølgje generaldirektør Roberto Azevedo vore så nær å bli samde om ein pakke. Han tok over sjefsstolen i september i år, og sidan då har det vore intense forhandlingar. Papira som no låg på bordet dreia seg ikkje om konkrete reduksjonar av toll og støtte, men var viktige for å få prosessen i gang igjen etter mange år med stillstand.

Tekstforslag

Kristin Ianssen deltek i den offisielle norske delegasjonen med mellom andre NHO, LO, FHL (fisk- og havbruksnæringa) og Forum for utvikling og miljø.På landbruksområdet ligg det føre tekstforslag på eksportstøtte, tollkvoteadministrering og støtte til oppbygging av matvarelager i u-landa. Forslaget på eksportstøtte dreier seg ikkje om konkrete plikter om reduksjon, men ei uforpliktande erklæring om at ein på sikt skal fjerne eksportstøtta. Tollkvoteadministrering dreier seg om tilrettelegging for bruk av eksisterande importkvotar. Når det gjeld støtte til oppbygging av matvarelager i u-landa, har diskusjonane gått høgt om innføring av ein fredsklausul på fire år. Den skal hindre at u-land som overskrid sitt lovlege støttenivå blir klaga inn til WTOs paneldomstol. 

Handel innafor eksisterande tollregime

I tillegg blir det diskutert tekstar retta spesielt mot u-land og ein tekst om handelsfasilitering, altså betre teknisk tilrettelegging for handel innanfor eksisterande tollregime.

Norges Bondelag på plass

3.-6.desember møtest ministrane frå WTOs medlemsland på Bali. Det er venta at fleire tusen personar frå frivillige organisasjonar og næringsliv følgjer forhandlingane på Bali. Frå Norges Bondelag deltek nestleiar Kristin Ianssen og seniorrådgjevar Hildegunn Gjengedal. Kristin Ianssen deltek i den offisielle norske delegasjonen med mellom andre NHO,LO, FHL (fisk- og havbruksnæringa) og Forum for utvikling og miljø. Det vil parallelt med forhandlingane vere fleire møte mellom bondeorganisasjonar frå ulike land, mellom anna arrangert av World Farmers Organisation.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere