Forhandler med staten

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

I formiddag satte partene i jordbruksoppgjøret seg ved forhandlingsbordet. Etter en grundig gjennomgang av tilbudet fra staten, bestemte begge bondeorganisasjonene seg for å forhandle.

- Statens tilbud gir et bedre utgangspunkt for forhandlinger enn i fjor, selv om det er et stort sprik mellom tilbudet fra staten og kravet vårt. Vi vurderer det likevel dit hen at statens tilbud gir grunnlag for å starte forhandlinger, sier leder av jordbrukets forhandlingsutvalg Nils T. Bjørke som er leder i Norges Bondelag.

Staten presenterte sitt tilbud tirsdag 7.mai. Dette tilbudet legger grunnlag for en inntektsvekst på 25.000 kr pr. årsverk i jordbruket.

Til sammenligning innebar jordbrukets kraven inntektsvekst på knapt 47.000 kr per årsverk.

Det er i dag et stort inntektsgap mellom bønder og andre grupper i samfunnet. For å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten må inntektsgapet til andre grupper tettes heter det i begrunnelsen for kravt fra jordbruket.

- Den største utfordringen er det store spriket mellom tilbudet fra staten og kravet vårt spesielt på budsjettmidler, avslutter Nils T. Bjørke.

Forhandlingene starter med en prosedyregjennomgang hvor jordbruket redegjør for sine posisjoner. Forhandlingene skal etter planen være avsluttet 16. mai.

Finn all informasjon om jordbruksoppgjøret på vår samleside.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke og Per Skorge

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere