Forhandler med staten

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

I formiddag satte partene i jordbruksoppgjøret seg ved forhandlingsbordet. Etter en grundig gjennomgang av tilbudet fra staten, bestemte begge bondeorganisasjonene seg for å forhandle.

- Statens tilbud gir et bedre utgangspunkt for forhandlinger enn i fjor, selv om det er et stort sprik mellom tilbudet fra staten og kravet vårt. Vi vurderer det likevel dit hen at statens tilbud gir grunnlag for å starte forhandlinger, sier leder av jordbrukets forhandlingsutvalg Nils T. Bjørke som er leder i Norges Bondelag.

Staten presenterte sitt tilbud tirsdag 7.mai. Dette tilbudet legger grunnlag for en inntektsvekst på 25.000 kr pr. årsverk i jordbruket.

Til sammenligning innebar jordbrukets kraven inntektsvekst på knapt 47.000 kr per årsverk.

Det er i dag et stort inntektsgap mellom bønder og andre grupper i samfunnet. For å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten må inntektsgapet til andre grupper tettes heter det i begrunnelsen for kravt fra jordbruket.

- Den største utfordringen er det store spriket mellom tilbudet fra staten og kravet vårt spesielt på budsjettmidler, avslutter Nils T. Bjørke.

Forhandlingene starter med en prosedyregjennomgang hvor jordbruket redegjør for sine posisjoner. Forhandlingene skal etter planen være avsluttet 16. mai.

Finn all informasjon om jordbruksoppgjøret på vår samleside.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke og Per Skorge

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere