Illustrasjonsfoto: Per Ole Ranberg.Det skriver Norges Bondelag i sitt høringsbrev til NOU 2013:11, Festekontrakter og folkerett. I utredningen fra tomtefesteutvalget foreslås endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse av feste til bolighus og fritidshus for å bringe disse i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Det var i juni 2012 at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) kom til at festerens rett etter tomtefesteloven § 33 til å kreve forlengelse ved festetidens utløp av avtale om feste til bolighus og fritidshus på samme vilkår som før og uten tidsbegrensning er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Norges Bondelag mener at:

  • Ny festeavgift fastsettes per ut år fra en prosentvis avkastning av tomteverdi, med en beløpsgrense per dekar på 9000 kroner i 2002-verdi (om lag 11.000 kroner i dag).
  • Det er nødvendig med en sikkerhetsventil for bortfester til å kreve ny festeavgift etter et gitt tidsrom etter 20 år fra  forlengelsestidspunktet, basert på råtomtverdien.
  • Bortfester skal kunne kreve å få fastsatt ny festeavgift med virkning fra kontraktens forlengselsestidspunkt
    • Alternativt må bortfester gis økonomisk kompensasjon fra staten for bortfall av festeavgift fra kontraktens utløpstidspunkt fram til ikrafttredelse av ny paragraf 33.
  • Bortfester må kunne kreve at festers rett til innløsning begrenses til en naturlig arrondert tomt rundt hus/hytte.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Ole Jacob Helmen

Bondelagets høringsbrev