Illustrasjonsfoto: Per Ole Ranberg.I et styrevedtak sier Bondelaget seg enig med lovutvalget som har arbeidet fram NOU-en "Festekontrakter og folkerett" at det er nødvendig med en sikkerhetsventil for bortfester til å kreve ny festeavgift etter et gitt tidsrom etter forlengelsestidspunktet. Sikkerhetsventilen skal baseres på råtomtverdien, slik at prinsippet om "fair balance" også kan opprettholdes etter forlengelsestidspunktet.

I "Engangsløftemodellen" som Bondelagsstyret går inn for har festeavgiften en beløpsgrense per dekar på omlag 11.000 kroner i dag.

Norges Bondelag går videre inn for at

  • bortfester må kunne kreve ny regulering av festeavgiften etter 20 år fra forrige regulering
  • bortfester skal kunne kreve å få fastsatt ny festeavgift med virkning fra kontraktens forlengelsestidspunkt
    • alternativt gis økonomisk kompensasjon fra staten for bortfall av festeavgift fra kontraktens utløpstidspunkt
  • bortfester må kunne kreve at festers rett til innløsning begrenses til en naturlig arrondert tomt rundt hus/hytte.

NOU-en "festekontrakter og folkerett" er lagt fram av et utvalg der advokat Sissel Fykse i Norges Bondelag har vært grunneierorganisasjonenes representant i lovutvalget.