I løpet av sommeren har medier som VG og FriFagbevegelse omtalt kritikkverdige lønns- og arbeidsforhold for sesongarbeidere hos norske bærprodusenter, etter varsel fra arbeidstakere eller som følge av Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet. 

Nå tar en samlet næring grep, og utvikler et nytt arbeidsgiverkurs for å forhindre feil og regelbrudd, også omtalt i VG i dag: Ber om voksenopplæring til norske bønder. 

 Etter sommerens oppslag innfører vi et obligatorisk arbeidsgiverkurs for bærprodusenter. Det skal ikke være tvil om hvordan arbeidsforhold skal bli håndtert. Alle som kommer til næringen for å jobbe skal møte gode arbeidsforhold., sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Lars Petter Bartnes.  Alle parter er tjent med at sesongarbeidere opplever ryddige lønns- og arbeidsforhold under arbeid i norsk landbruk. Det er viktig av hensyn til rekruttering, det er viktig for å ivareta god kontinuitet i arbeidsstokken og ikke minst er det viktig for at forbrukeren skal kunne ha tillit til at norske grøntprodukter er produsert på en god måte, sier Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen.

Advarer mot bruk av mellommenn  

I møter i næringen i etterkant av oppslagene, har det kommet fram at bruken av mellommenn og rekrutteringsbedrifter for å rekruttere arbeidskraft øker. Det er ikke en ønsket utvikling, da det kan skape uklarheter om arbeidsforhold.

Vi oppfordrer grøntprodusentene til ikke å bruke slike bedrifter og mellommenn, spesielt der kultur og språkforskjellene er store. Det er først og fremst den selvstendige næringsdrivende som skal ha arbeidsgiveransvaret. Det gir produsenten full kontroll selv, sier Lars Petter Bartnes.

Næringen jobber sammen

Det er Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund, Nordgrønt og Norges Bærdyrkerlag med flere, som jobber sammen om å utvikle kurset for grøntprodusenter.

Alle aktører i og rundt grøntnæringen må jobbe sammen for å bistå produsentene med kunnskap og veiledning for å sikre gode arbeids- og lønnsforhold. Vi vil også bidra med råd og hjelp for å forhindre eventuell usikkerhet rundt gjeldende regelverk eller minstelønnssatser. Et felles kompetanseløft for bonden som arbeidsgiver er ett viktig tiltak, sier Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund.

Kurset vil omhandle blant annet arbeidsavtaler, lønnsberegning, arbeidstidsregistrering, regler for innkvartering og håndtering av eventuelle konflikter. De første kursene for bærprodusenter vil bli gjennomført vinteren 2020/2021 før neste sesong.