Mattilsynet skal kartlegge hvordan grisene i Norge har det, og holder på med en landsomfattende tilsynskampanje om dyrevelferd for svin. I dag ble de første foreløpige resultatene fra kampanjen presentert, fra 1. og 2. tertial 2021. Mattilsynet har vært på 168 tilsyn, i både slaktegris- og smågrisbesetninger.

– Disse første resultatene tegner et bilde som vi kjenner oss mer igjen i. Det er forbedringspunkter å jobbe med, men dyrevelferden hos gris er god med få alvorlige avvik, sier Gimming. – Velferden til dyra er viktig for Bondelaget, og et tema vi jobber med kontinuerlig, sier han.

Bjørn Gimming – Det er godt å se det svart på hvitt at Mattilsynets funn viser at det er få alvorlige avvik for dyrevelferden hos norske griser, at dyrevelferden hos griser er bra, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

– Det er viktig for meg å si at vi ikke er i mål, verken med tilsynskampanjen eller med dyrevelferdsarbeidet, sier Bjørn Gimming og legger til at det er en kontinuerlig jobb, der hele næringa hele tida må være skjerpa for å sørge for at dyra våre har det bra. Blant det som jobbes med i næringa, er utviklingen og oppfølgingen av dyrevelferdsprogrammet, holdninger og å heve kompetansen til bønder og andre som steller dyra.

Tidligere tilsynskampanjer har prioritert å besøke de gårdene hvor Mattilsynet mener det har vært størst risiko for at grisene ikke har det bra, og de har ikke vært landsdekkende. Likevel har resultatene i mange tilfeller blitt brukt til å slå fast status for hvordan svineproduksjon drives. Denne kampanjen skiller seg fra tidligere ved at besetningene er tilfeldig plukket ut. I løpet av to år skal 600 besetninger over hele landet inspiseres, og inspeksjonene fordeles på fylkene etter tettheten av svinebesetninger.

De foreløpige funnene fra tilsyn utført tom. august i år, viser:

  • Få alvorlige regelbrudd, ingen funn av alvorlig vanskjøtsel.
  • Noen gjennomgående utfordringer. Mattilsynet trekker spesielt fram mangelfull bruk av strø og rotemateriale.
  • Det er brudd på regelverket i 55 % av dyreholdene. Flest brudd på regelverket om bruk av strø og rotemateriale, men det kan også gjelde mangelfull dokumentasjon eller at ikke alle griser har tilgang til vann hele tida.
  • Mattilsynet er tydelige på at avvik ikke er ensbetydende med at dyra lider.
  • Funnene viser også noen alvorlige saker. Det ble gjort 11 vedtak om avliving av 12 syke dyr. Statistikken sier ikke noe om disse var under behandling eller satt i sykebinge.

Forbedringspunkter, spesielt på bruk av strø og rotemateriale

Dette er første gang det gjøres en landsdekkende tilsynsrunde med tilfeldig valgte besøk. Mattilsynet opplyser at avviket de fant oftest i 1. og 2. tertial, er mangelfull bruk av strø og rotemateriale i bingen hos grisen.

– Et av målene med tilsynskampanjen er også å kartlegge områder vi trenger å forbedre oss på. Bruk av for lite strø er en utfordring, og der er det en jobb å gjøre for næringa, sier Bjørn Gimming.

Det har skjedd store endringer i grisehold de siste årene, både hva Mattilsynet vurderer som tillatt innenfor regelverket, og hva som er gjengs praksis. Dette har hevet dyrevelferden.

– Svinenæringa har selv gjort et stort arbeid for dyrevelferden. Næringa utarbeidet et eget dyrevelferdsprogram for svin, som nå er forskriftsfestet. 99 prosent av alle griser er nå omfattet av dyrevelferdsprogrammet. Dette arbeidet fortsetter, sier Gimming.