FAKTA:
- Bakgrunnen for gjennomgangen er oppdrag fra Stortinget etter behandling av regelverket for markedsbalansering i 2016 – 2017.
- Omsetningsrådet har ansvar for å få til ei effektiv regulering av markedet for jordbruksprodukter.
- Representanter fra staten, bondeorganisasjonene, samvirke og annen næringsmiddelindustri utgjør Omsetningsrådet.
- Omsetningsrådet setter rammene for markedsregulatorene, som har i oppgave å sørge for at markedet for jordbruksprodukter er i balanse.
- Markedsreguleringen er finansiert av bøndene selv.

Dagens avgjørelse av Landbruks- og matdepartementet er resultatet av en høringsrunde om den såkalte rammeforskriften. En lang og omstendelig prosess er avsluttet om Omsetningsrådet sin myndighet knyttet til markedsregulering for jordbruksråvarer. Departementet sendte i november 2019 ut et notat med forslag til endringer i forskriften. Et av forslagene var å innføre dobbel mottaksplikt på kjøtt. Det vil si at markedsregulator har plikt til å ta imot slakt ikke bare fra alle primærprodusenter, men i visse situasjoner også fra andre slakterier.

«Hovedmålsettingen med departementets høringsforslag var å bidra til transparente ordninger som hindrer konkurransevridning, og derigjennom sikre at disse ordningene har legitimitet hos aktørene» skriver LMD.

Mottaksplikten skal være en risikoavlastning for bonden, ikke for industrien. Det prinsippet er nå slått fast. 

I vårt høringssvar vektla Bondelaget at flere av forslagene LMD har sendt på høring ikke bidrar til risikoavlastning for primærprodusenten. «Flere av forslagene, blant annet dobbel mottaksplikt på kjøtt, overfører risiko fra uavhengige industriaktører og over på den norske bonden, gjennom markedsreguleringen finansiert av primærprodusentene.»

– Det er bra at vi ble hørt. Dobbel mottaksplikt for kjøtt ville være konkurransevridende til fordel for andre industriaktører enn markedsregulator, sier Bartnes, og slår fast at i praksis ville det betydd en sentralisering av norsk landbruk og en svekkelse av den politiske målsettingen om å ha et landbruk over hele landet.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sier de har lyttet til jordbrukets organisasjoner som var tydelige på at dobbel mottaksplikt ville svekke Norturas evne til å ivareta det samfunnsoppdraget de har som markedsregulator.

– Markedsregulering er et viktig verktøy for bonden. Det reduserer risikoen slik at bonden får solgt råvaren sin og får sikkerhet for pris, uavhengig av størrelsen på produksjonen og hvor i landet de bor. På den måten bidrar mottaksplikten til at det er mulig å ha et landbruk over hele landet, sier Bartnes.  

Samtidig sikrer markedsbalansering industrien stabil tilførsel av råvarer og forbruker et norsk matmangfold og stabile priser.