Effektiv arealbruk gir klimasmart matproduksjon

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag 2016.

Det er ikke mulig å produsere mat uten klimagassutslipp. De biologiske prosessene i landbruket kan ikke erstattes på samme måte som prosesser basert på ikke-fornybare råstoffer og fossilbaserte produksjonssystemer. Matproduksjonen til en voksende befolkning må økes, samtidig som klimaavtrykket må reduseres. Det norske landbruket tar utfordringa med å redusere klimautslippene fra vår næring. Ei samla næring er i gang med konkrete kunnskapsbaserte tiltak på det enkelte gardsbruk.

Tre prosent av landet vårt er dyrka mark. Over tid er arealene betydelig redusert, både som følge av nedbygging og gjengroing. Denne trenden må snus om vi skal oppnå målet om økt matproduksjon. Viktige grep er å styrke jordvernet og utnytte alle de naturgitte ressursene vi har. Det er både klimasmart og økonomisk å produsere mat og fôr på de arealene vi allerede har.

Beitebruk er klimasmart fordi det binder mye karbon. Det avgir ikke CO2 ved jordarbeiding, det blir høsta uten bruk av fossilt brensel og aktiv beiting gjør at vekstene avgir mindre CO2 pga mindre forråtnelse.  Vi utnytter i dag bare halvparten av de fôrenhetene som er mulig å hente fra beite i utmark. Praktiseringen av rovdyrforliket gjør det umulig å utnytte denne ressursen mange steder i landet.

Den viktigste klimainnsatsen bonden kan gjøre er å fortsette med å produsere mat på norske naturressurser, men å gjøre det med mindre klimaavtrykk. Vi skal redusere utslippene per produserte enhet, øke CO2-opptaket og tilpasse produksjonen til et klima i endring. Jordbrukets samlede utslippsregnskap må videreutvikles og synliggjøres bedre som grunnlag for kunnskapsbaserte tiltak.

Årsmøtet i Norges Bondelag oppfordrer regjeringa om at det i den kommende jordbruksmeldinga settes klare mål for hvordan trenden med arealnedgang av inn- og utmark skal snus.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere