Effektiv arealbruk gir klimasmart matproduksjon

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag 2016.

Det er ikke mulig å produsere mat uten klimagassutslipp. De biologiske prosessene i landbruket kan ikke erstattes på samme måte som prosesser basert på ikke-fornybare råstoffer og fossilbaserte produksjonssystemer. Matproduksjonen til en voksende befolkning må økes, samtidig som klimaavtrykket må reduseres. Det norske landbruket tar utfordringa med å redusere klimautslippene fra vår næring. Ei samla næring er i gang med konkrete kunnskapsbaserte tiltak på det enkelte gardsbruk.

Tre prosent av landet vårt er dyrka mark. Over tid er arealene betydelig redusert, både som følge av nedbygging og gjengroing. Denne trenden må snus om vi skal oppnå målet om økt matproduksjon. Viktige grep er å styrke jordvernet og utnytte alle de naturgitte ressursene vi har. Det er både klimasmart og økonomisk å produsere mat og fôr på de arealene vi allerede har.

Beitebruk er klimasmart fordi det binder mye karbon. Det avgir ikke CO2 ved jordarbeiding, det blir høsta uten bruk av fossilt brensel og aktiv beiting gjør at vekstene avgir mindre CO2 pga mindre forråtnelse.  Vi utnytter i dag bare halvparten av de fôrenhetene som er mulig å hente fra beite i utmark. Praktiseringen av rovdyrforliket gjør det umulig å utnytte denne ressursen mange steder i landet.

Den viktigste klimainnsatsen bonden kan gjøre er å fortsette med å produsere mat på norske naturressurser, men å gjøre det med mindre klimaavtrykk. Vi skal redusere utslippene per produserte enhet, øke CO2-opptaket og tilpasse produksjonen til et klima i endring. Jordbrukets samlede utslippsregnskap må videreutvikles og synliggjøres bedre som grunnlag for kunnskapsbaserte tiltak.

Årsmøtet i Norges Bondelag oppfordrer regjeringa om at det i den kommende jordbruksmeldinga settes klare mål for hvordan trenden med arealnedgang av inn- og utmark skal snus.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere