Trygg mat og god dyrevelferd skal være viktige kjennetegn ved norsk matproduksjon. God dyrehelse, en åpen verdikjede og et av verdens strengeste regelverk for dyrehold har bidratt til at norsk landbruk har dyrevelferd i verdenstoppen. Regelverket skal følges!

Den siste tida har det blitt avdekka brudd på dyrevelferdskrava i flere produksjoner. Dette er ikke akseptabelt og må ryddes opp i. God dyrevelferd sikres gjennom samarbeid på tvers i næringa. For å sikre god dyrevelferd i framtida er det viktig å styrke samarbeidet mellom bonden og ansvarlige myndigheter. Alle bønder må følge opp Kvalitetssystem i landbruket (KSL), og i tillegg ha regelmessig veterinærbesøk. Ei samla næring har utarbeida et nytt dyrevelferdsprogram for svin som vi sammen skal følge opp. Vi må også ta vare på våre kollegaer og hjelpe hverandre med å ivareta eget dyrehold.

Alle som har husdyr har et ansvar for å ta godt vare på dyra. Sammen skal vi løfte kompetansen, skape gode holdninger og gode rutiner for å ivareta krava til dyrevelferd. Det er viktig for husdyrene, bonde og forbruker.

Resolusjon fra representantskapet i Norges Bondelag 22. mars 2018