Bondelaget sier ja til driftsomstilling for sauebruk rammet av store rovdyrtap.- Driftsomstilling av sauebruk grunnet store rovdyrtap bryter med det todelte målet i rovdyrpolitikken hvor det skal sikres bærekraftige rovviltbestander og en fortsatt aktiv og allsidig bruk av utmarksressursene og levende lokalsamfunn, heter det i vedtaket der styret i Norges Bondelag uttaler seg om forslag til "Forskrift om tilskudd til omstilling grunnet rovvilt".

Hensynet til den enkelte sauebonden

-Av hensyn til den enkelte sauebonde som over tid rammes av store rovdyrtap støtter Norges Bondelag innføring av forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt, heter det i vedtaket der styret også viser til Høyesteretts dom i Rendalsaken:

Rendalsaken

"Vår rovdyrpolitikk bygger på den oppfatning at den enkelte borger ikke skal påføres omkostninger ved påført skade eller ved tiltak for å forebygge skader."

Opphever ikke beiteretten

Samtidig understreker Bondelagsstyret at driftsomstilling ikke skal oppheve beiteretten, men være en kompensasjon til saueeier for å avstå fra å bruke beiteretten i en tidsbegrenset periode.

Miljøverndepartementet må betale

Norges Bondelag forutsetter at driftsomstillingssaker finansieres over Miljøverndepartementets budsjett.