Foretak som kan dokumentere produksjonssvikt på grunn av klimatiske årsaker - som det ikke er mulig å sikre seg mot - kan søke om tilskudd ved produksjonssvikt. Søknadsfristen er 31.oktober.

Les mer om ordningen her

Simen Solbakken, assisterende næringspolitisk sjef i Norges Bondelag, oppfordrer bønder dette kan være aktuelt for å ta kontakt med landbrukskontoret allerede nå.

- Dokumenter situasjonen fortløpende med tekst og bilder. Har du for eksempel tatt hjem dyra fra beite tidligere enn planlagt, dokumenter også det med datoer, årsak og bilder. Før gjerne en enkel dagbok der du dokumenterer årsakssammenhenger og tiltak du har gjort, sier han.

Han råder de som har grovfôrproduksjon til egne husdyr å ta fôrprøver av det de har høstet. Det er spesielt viktig hvis du må begynne å bruke årets førsteslått allerede nå.

- Alle har en plikt til å berge det som berges kan, såkalt høsteplikt. Man kan få dispensasjon fra høstekravet hvis høstingen gir stor risiko for skade på jord, maskiner med mer, sier Solbakken.

Ordningen het tidligere «Erstatning ved avlingssvikt». Jordbruksforetak med vesentlig produksjonssvikt kan søke om tilskudd. Det er Landbruksdirektoratet som styrer ordningen.