Bondelagsleder Nils T. Bjørke og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fikk kikke på en av TINEs biogassbiler.

Bondelagsleder Bjørke og statsråd Brekk fikk se på biogassbilen da Universitetet på Ås (UMB) åpnet sitt nye biogasslaboratorium torsdag.

-  Biogass er et viktig element for å nå ambisjonen om at Norsk landbruk skal være fossilfritt innen 2030. Erstatter man fossilt drivstoff med biogass får man en klimagevinst på 180 prosent, tilnærmet null i partikkelutslipp og mindre støy fra motorene, sier Bjørke.

Norges Bondelag tar på alvor regjeringens ambisjoner om at 30 prosent av husdyrgjødsla skal inn i en biogassreaktor innen 2020. Dette er bakgrunnen for Bondelagets medvirkning i en omfattende forskningsinnsats langs hele verdikjeden for biogass.

-  Vi er med på ulike prosjekter som omhandler utvikling av ny reaktor teknologi, forskning på anvendelse av biorest, og robugass med forskning på manipulering av reaktor for maksimal gassutvikling. Vi engasjerer oss også i hvordan vi kan bruke eksisterende logistikkløsninger, representert ved TINE, Nortura og Felleskjøpet, til å anvende gass og til å distribuere et eventuelt overskudd av biogass for våre medlemmer, sier Bjørke.

Biogassbil kjører ut melk

Biogassbilen på Ås er en av fire biogassbiler som TINE har kjøpt inn for å kjøre ut melk i Osloområdet. Bilen må startes med dieselblanding, og går så videre på opptil 80 prosent biogass.

Den gassen kommer fra avløpsanleggene i Oslo enn så lenge, men etter hvert skal bilen gå på gass fra husholdningsanlegget i Nes kommune.

- Tine ønsker å være i forkant av utviklingen. Dette er veldig bra og helt riktig måte å tenke på. Fordi de formidler mye melk i osloområdet hver dag, er det er flott om de kan bruke noe som er klimavennlig. Vi jobber med biogassløsninger for det norske landbruket for å sikre at TINE, Nortura, Felleskjøpet og etter hvert traktorene våre skal kjøre med biogass på tanken, sier Svein Guldal, prosjektleder for klima og energi i Bondelaget.

Viktig laboratorium

Anlegget som ble åpnet torsdag er et resultat av blant annet forskningsprosjektet ”Biogass som en del av landbrukets verdikjede” som Bondelaget startet opp med Bioforsk og andre i 2008.

Laboratoriet er avgjørende for å beskrive biogassprosessene; valg av råstoff, valg av enzymer og arbeidsforholdene deres frem til biogassutbytte og mulig utnyttelse av det som blir igjen når enzymene har gjort sitt.

Forskningen vil bidra til å sette alle typer organisk avfall i produktivt arbeid, enten kommer fra husholdninger eller gårdsbruk. Slik blir det mulig å fjerne metan og lystgassutslippet fra jordbruket, samtidig som vi produserer biogass som drivstoff til traktorer, biler og andre driftsapparater.

 -  Dette laboratoriet blir viktig for å få realisert våre ambisjoner. Vi setter stor pris på at offentlig myndighet har fokus på og finansierer dette laboratoriet. Det er også svært viktig at det blir lokalisert ved UMB. Universitetet trenger mange ulike insitamenter for fortsatt å kunne være en viktig aktør i kunnskapsoppbyggingen rundt det fremtidige jordbruket. Et jordbruk som blir mye mer kretsløpsorientert, med sterk fokus på nok og sikker matforsyning, fornybar energi og avsug av karbon fra atmosfæren, sier Bjørke.